dnes je 29.11.2023

Input:

131/2018 Sb., Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

č. 131/2018 Sb., Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) .
§ 2
Okruh vykazujících osob
Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) banka,
b) zahraniční banka, která vykonává bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky”).
§ 3
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
(1) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 29 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá výkaz PAN (ČNB) 01-12 „Měsíční výkaz o protistranách”.
(2) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá tyto výkazy:
a) PAN (ČNB) 02-12 „Měsíční výkaz o nástrojích”,
b) PAN (ČNB) 03-12 „Měsíční výkaz o finančních údajích”,
c) PAN (ČNB) 04-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a nástroji”,
d) PAN (ČNB) 05-12 „Měsíční výkaz o společných závazcích”,
e) PAN (ČNB) 07-12 „Měsíční výkaz o přijatém zajištění”,
f) PAN (ČNB) 08-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi přijatým zajištěním a nástroji”,
g) PAN (ČNB) 09-12 „Měsíční výkaz o riziku protistrany”,
h) PAN (ČNB) 10-12 „Měsíční výkaz o selhání protistrany”,
i) PAN (ČNB) 21-12 „Měsíční výkaz o vztazích mezi nástroji” a
j) PAN (ČNB) 23-12 „Měsíční výkaz o ekonomicky spjatých skupinách protistran”.
(3) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí předkládá tyto výkazy:
a) PAN (ČNB) 06-04 „Čtvrtletní výkaz o účetních údajích” a
b) PAN (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů”.
(4) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze k této vyhlášce.
Způsob sestavování výkazů
§ 4
(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů na základě údajů z vlastního účetnictví a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.
(2) Výkazy podle § 3 sestavuje
a) banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,
b) pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k její činnosti na území České republiky.
(3) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle zákona o účetnictví a předpisů jej provádějících3) , nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4) .
§ 5
Vykazující osoba používá při vykazování údajů o pohledávkách vůči měnovým finančním institucím5) , které jsou
Nahrávám...
Nahrávám...