dnes je 21.6.2024

Input:

12/2016 Sb., Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

č. 12/2016 Sb., Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
VYHLÁŠKA
ze dne 8. ledna 2016
o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
Česká národní banka stanoví podle § 11 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta (dále jen „vzor informačního přehledu”) pro potřeby informování klientů podle § 11 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona o bankách.
§ 2
Vzor informačního přehledu
Vzor informačního přehledu je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. ledna 2016.
 
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 12/2016 Sb.
VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDLI O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA
 
Základní informace o ochraně vkladu
Vklady u [vložte název úvěrové instituce] jsou pojištěny u:
[vložte „Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)” nebo název jiného příslušného systému pojištění vkladů] 1
[pouze, je-li relevantní:]
Jménem a na náklady [vložte název jiného příslušného systému pojištění vkladů] jedná a žádosti oprávněných osob přijímá Garanční systém finančního trhu.
Limit pojištění:
Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta uložených v [vložte název úvěrové instituce] 2 .
[Pouze, je-li relevantní:] [Vložte název úvěrové instituce] provozuje činnost pod těmito obchodními označeními nebo ochrannými známkami: [vložte všechna obchodní označení nebo ochranné známky].
Máte-li u [vložte název úvěrové instituce] více vkladů:
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů u [vložte název úvěrové instituce].
Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami:
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně 3 .
Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce:
20 pracovních dnů (do 31.5.2016) 4
7 pracovních dnů (od 1.6.2016)4
Měna, v níž bude vklad vyplacen:
Koruna česká (CZK)
Kontakt na Garanční systém finančního trhu:
Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)
[vložte adresu, tel. číslo, e-mailovou adresu]
[pouze, je-li relevantní:] Kontakt:
[pouze, je-li relevantní:] [vložte název, adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu příslušného systému pojištění vkladů jiného než Garanční systém finančního trhu]
Další informace jsou dostupné na:
[vložte adresu internetové stránky Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů)]
[pouze, je-li relevantní:] [vložte adresu internetové stránky příslušného systému pojištění vkladů jiného než Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)]
Potvrzení klienta o obdržení informačního přehledu 5 :
 
Další důležité informace:
Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách
Nahrávám...
Nahrávám...