dnes je 16.7.2024

Input:

114/2017 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

č. 114/2017 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3 a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.:
§ 1
Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
(1)  Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.
(2)  Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafialovém světle.
(3)  Na lícové straně průkazu pod textem „ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ” se umísťuje text „PRŮKAZ PŘEDSEDY”, nebo „PRŮKAZ ČLENA”, nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE”.
§ 3
Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu strany a hnutí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017, s výjimkou ustanovení § 3 a přílohy č. 2 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předseda:
Mgr. Weis v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.
Vzor průkazu předsedy Úřadu, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti
Lícová strana průkazu
  
Rubová strana průkazu
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.
Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu
 
 
Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí
za rok.............
 
 
Název politické strany / politického hnutí:
 
Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
 
Sídlo politické strany / politického hnutí:
 
Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
 
Politická strana / politické hnutí je v režimu*:
normální činnosti
pozastavení činnosti
zrušení ke dni ...........
vstupu do likvidace ke dni ....
zahájeno insolvenční řízení na její /jeho majetek ke dni ....
 
 
Statutární orgán politické strany / politického hnutí:
Razítko
 
politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce, podpis:
 
 
 
 
 
 
 
Datum:
 
 
 
 
 
 
 
* nehodící se škrtněte
 
Část I.
 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany/politického hnutí.


Počet stran ....


 
Nahrávám...
Nahrávám...