dnes je 16.7.2024

Input:

10/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.1.2021

č. 10/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.1.2021
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. ledna 2021 č. 13
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2021 Sb.
(k 23.1.2021)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.
1.  provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy”), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a)  účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b)  účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c)  účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
2.  provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,
3.  provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a)  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b)  škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c)  žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
d)  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e)  individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
f)  konání přijímacích
Nahrávám...
Nahrávám...