dnes je 23.7.2024

Input:

Záznam o podání vysvětlení

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2 Záznam o podání vysvětlení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
*) VARIANTA 1: Pokud se předvolávaný DOSTAVÍ:

ZÁZNAM O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

podle § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

Tabulka


Č. j.: ............  

Dne ........... se na výzvu Městského úřadu ............, ............ odboru dostavil(-a) pan(-í) ............, nar. ............, trvale bytem ............, aby podal(-a) nezbytné vysvětlení k prověření *)oznámení / ostatního podnětu / vlastního zjištění, který by mohl být důvodem k zahájení řízení z moci úřední ve věci ...............................................................................................

Po zákonném poučení podle § 137 odst. 2 SŘ k věci sděluje:

............................................................................

Poučení jsem porozuměl(-a), více nemám, co bych k věci uvedl(-a), se zápisem jsem byl(-a) seznámen(-a) a souhlasím s jeho obsahem.

(Pokud předvolaný, který se dostavil, ovšem bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, je třeba tuto skutečnost zaznamenat.)

Ukončeno dne ............ v ............ hodin.

Tabulka


(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)  (podpis občana)  

Vzor
*) VARIANTA 2: Pokud se předvolávaný NEDOSTAVÍ bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů (je-li doručení předvolání řádně vykázáno) - do spisového materiálu se učiní záznam

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

O NEDOSTAVENÍ SE PŘEDVOLÁVANÉ(-HO) K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

podle § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

Tabulka


K č. j.: ............ Dne ............  

Ačkoliv dne ............ byl(-a) předvolávané(-mu) panu(-í) ............................. , nar. .............., trvale bytem .............................. doručena výzva

Nahrávám...
Nahrávám...