dnes je 20.5.2024

Input:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.0.1 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení zde

Obecní úřad ................

odbor ..........................

adresa sídla obecního úřadu

PSČ obec (dodací pošta)

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

ROSTOUCÍCH MIMO LES

podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka


Žadatel 
fyzická osoba jméno a příjmení   
datum narození   
místo trvalého pobytu   
adresa pro doručování   
telefon   
v případě žádosti související s podnikatelskou činností  IČO   
právnická osoba název   
sídlo   
IČO   
telefon   
Umístění dřevin a další údaje o nich (v případě většího počtu dřevin přiložit k žádosti jejich soupis, případně odborný posudek)  
katastrální území   
parcelní číslo  
druh dřeviny, popř. její rod  
počet kácených dřevin (ks) [nebo plocha kácených tzv. zapojených porostů dřevin (m2)]   
obvod kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí  
Odůvodnění žádosti (důvod kácení): 
 
 
 
 
 
Souhlas vlastníka (spoluvlastníků) pozemku s kácením (popř. může být doložen v příloze) – vyplňuje se pouze v případě, není-li vlastníkem pozemku sám žadatel:  
 
 
 
jméno, příjmení a adresa vlastníka pozemku  
 
podpis vlastníka pozemku  

Tabulka


V .......................... dne ........................  podpis žadatele  

Přílohy:

1. Stručný popis umístění dřevin a situační zákres.

2. Doložení vlastnického práva či nájemního nebo jiného uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí.

Informace k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

  1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7 až 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (tzv. nálet), a rovněž bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
  2. Ke kácení těchto dřevin je nebytné povolení obecního úřadu, v jehož správním obvodu dřevina roste (povolení obecního úřadu má formu správního rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
  3. Obecní úřad může podle § 9 odst. 1 ZOPK ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. (současně může také uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let).
  4. O povolení ke kácení může požádat buď vlastník
Nahrávám...
Nahrávám...