dnes je 27.5.2024

Input:

Žádost nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4.2
Žádost nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Výchozí předpoklady

Podle NOZ má nájemce právo přijmout nového člena své domácnost, ať jím je kdokoli. V takovém případě má ohlašovací povinnost o změně počtu osob, kdy nemusí provést jejich identifikaci (§ 2272 NOZ).

Dále má pronajímatel právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. Toto právo však nemá v případě, kdy nájemce do domácnosti přijímá osobu blízkou, anebo se jedná o jiný případ, hodný zvláštního zřetele.

Osoby blízké

Na základním vymezení osob blízkých se nic nemění. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Nové je stanovení vyvratitelné právní domněnky o tom, že sešvagřené osoby a osoby, které spolu trvale žijí, jsou osobami blízkými. Švagrovství je nově upraveno v § 774 NOZ a jedná se o širší pojem, než je běžně vnímáno v obecné řeči (kdy švagrem je bratr manželky). Švagrovství vzniká mezi jedním z manželů a příbuznými druhého manžela. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.

Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Pronajímatel si může, ale nemusí vyhradit souhlas s přijetím nového člena nájemcovy domácnosti

Nahrávám...
Nahrávám...