dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

19.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.10.5
Vzor – Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), vedené společností:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 12458

kontaktní emailová adresa: ..., telefonický kontakt: ...

(dále jen "Správce“)

1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

2. Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a) Zákazníci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zákazníků.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vyřizováním reklamací zákazníků nebo archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje zákazníků.

b) Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

c) Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: Obrazové nahrávky bez zvukové stopy.

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru.

Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku), oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

3. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

4. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

5. Popis

Nahrávám...
Nahrávám...