dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor zápisu ze zasedání zastupitelstva obce

11.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.2 Vzor zápisu ze zasedání zastupitelstva obce

Verlag Dashöfer

Vzor ke stažení zde.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pernice ze dne 20. února 2011

Přítomni: Josef Kuřátko, Ing. Matylda Janů, Vlasta Horáková, Milan Dušný, Zdenek Vážný, Josef Nosko, Miloš Janda.

Nepřítomni: 0

Neomluveni: 0

Hlasování: pro – proti – zdržel se

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ZO
 4. Návrh rozpočtové změny č. 1/2011
 5. Prodej nemovitosti pp. č. 456/1 k.ú. Pernice
 6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze psů
 7. Informace starosty
 8. Různé
 9. Závěr
 10. Zasedání zahájil starosta p. Kuřátko. Sdělil, že všichni členové ZO jsou přítomni. Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – pí Horákovou a p. Dušného. Zápis provede pí Jana Malá.

Přijato bez připomínek.

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. Bez připomínek.

 1. Poté starosta předložil návrh programu dnešního zasedání tak, jak byl zveřejněn v pozvánce, a zeptal se přítomných, zda někdo chce program doplnit, změnit či některý z navržených bodů vypustit.

Pan Janda – navrhuje, aby byl do programu zahrnut bod: Zajištění prostředků na opravu hřbitovní zdi, protože .................

Vzhledem k tomu, že nikdo další se nepřihlásil, starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Nejdříve o návrhu na doplnění programu:
Hlasování: 3-4-0. Návrh nebyl přijat.

Poté o návrhu programu v původním znění:
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 5/ZO/2011 – ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.

 1. Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru (KV), aby podal zprávu o kontrole plnění usnesení ZO.

Předseda KV p. Vážný sdělil, že KV na svém zasedání provedl kontrolu plnění usnesení a bylo zjištěno, že všechna usnesení byla splněna.

Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě KV mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil. Starosta nechal o přijetí zprávyhlasovat.

ZO bere zprávu KV na vědomí.

 1. Starosta předložil návrh rozpočtové změny č. 1/2011 a požádal předkladatelku paní Ing. Janů o předložení návrhu.

Místostarostka pí Ing. Janů zdůvodnila rozpočtovou změnu takto: ..................

Poté starosta vyzval předsedu finančního výboru (FV), aby přednesl stanovisko FV k návrhu rozpočtové změny.

Předseda FV sdělil, že FV návrh projednal a doporučuje zastupitelstvu obce návrh schválit.

Po vyjádření FV starosta otevřel k projednávanému bodu diskusi.

Paní Horáková: Proč se uvedený problém řeší rozpočtovou změnou, když ...........................

Paní Ing. Janů: Sdělila, že ...............................

Vzhledem k tomu, že dalších připomínek nebylo, starosta o předloženém návrhu nechal hlasovat.

Hlasování: 6-1-0. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 6/ZO/2011 – ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011.

 1. Starosta předložil návrh kupní smlouvy na prodej obecního pozemku pp. č.456/1 v k.ú. Pernice o výměře 1 006 m2 manželům Kláskovým za cenu 60 Kč/m2. Záměr byl na úřední desce Obecního úřadu Pernice vyvěšen dne 2. ledna 2011 a sejmut 15. února 2011.

K tomuto bodu otevřel starosta rozpravu.

Paní Votočná – Pokud vím, o tento pozemek se přihlásili další dva uchazeči. Proč byl pozemek schválen manželům Klasovým?

Starosta p. Kuřátko – Manželé Klasovi měli

Nahrávám...
Nahrávám...