dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor žaloby dle části páté občanského soudního řádu - žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.1
Vzor žaloby dle části páté občanského soudního řádu – žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Městský soud v Praze

Spálená 2
112 16 Praha 2

V Praze dne 20. 1. 2017

Žalobce: Společenství vlastníků U Kříže 17

se sídlem U Kříže 17, Praha 9, PSČ 190 00
IČ 54321876
zapsán do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2352

Žalovaný: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, PSČ 182 12

Účastník řízení: Pozemek pod domem, a.s.

se sídlem Václavské nám. 1, Praha 1, PSČ 110 00

IČ 123 45 678

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu – Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, č. j. V- 1234/2016-123 ze dne 15. 12. 2016

TROJMO

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu

Přílohy:

  • dle textu

I.

Dne 31. 12. 2016 bylo žalobci doručeno rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, č. j. V-1234/2016-123 ze dne 15. 12. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad změny vlastnictví k nemovitosti pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Jinonice do katastru nemovitostí.

Proti výše uvedenému rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, č. j. V-1234/2016-123 ze dne 15. 12. 2016 tímto žalobce podává žalobu, kterou odůvodňuje následovně.

II.

Žalobce je společenstvím vlastníků jednotek vzniklým podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce jako právnická osoba vznikl dne 1. 3. 2006, kdy byly splněny podmínky § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. Žalobce sdružuje vlastníky jednotek umístěných v domě na adrese U Kříže 17, Praha 9.

Žalobce uvádí, že předmětem řízení vedeného u žalovaného bylo povolení vkladu vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 123/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k. ú. Jinonice, obec Praha, na LV č. 1234, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a účastníkem řízení dne 1. 11. 2016.

Žalovaný vklad nepovolil, resp. návrh na vklad na základě Kupní smlouvy zamítl. Jak bylo žalobci sděleno již v dopisu nazvaném Seznámení s podklady pro rozhodnutí, žalovaný odůvodňuje svůj závěr o tom, že navrhovaný vklad nelze povolit tím, že v kupní smlouvě není prokázán účel nabytí pozemku, není doložen právní důvod nabytí pozemku, tedy kupní smlouva coby vkladová listina nesplňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru nemovitostí, v tomto případě, aby byl účel v souladu se zákonem, a není proto možné vklad povolit.

Důkaz:

  • výpisem z rejstříku společenství vlastníků jednotek,

  • výpisem z katastru nemovitostí,

  • kupní smlouva ze dne 1. 11. 2016,

  • seznámení s podklady pro

Nahrávám...
Nahrávám...