dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor veřejnoprávní smlouvy - přestupková agenda

17.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.0.3 Vzor veřejnoprávní smlouvy – přestupková agenda

Karlovarský kraj

Vzor zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích

Na základě usnesení Rady (Zastupitelstva) obce "K" ze dne xx. xx. xxxx, č. ....., a usnesení Rady (Zastupitelstva) obce "T", ze dne xx. xx. xxxx, č. ....., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany

1. Obec "K"

zastoupená starostou/starostkou obce ..............................................

adresa obecního (městského) úřadu ................................................., Karlovarský kraj

IČO....................................

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností ...........................................

(dále jen "obec K")

a

2. Obec "T" s rozšířenou působností* / s pověřeným obecním úřadem*

zastoupená starostou/starostkou obce ..............................................

adresa obecního (městského) úřadu ................................................., Karlovarský kraj

IČO....................................

(dále jen "obec T")

Čl. II

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 a 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů, bude příslušný orgán obce "T" vykonávat namísto orgánu obce "K" v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů.

(2) Na základě této smlouvy bude orgán obce "T" místně příslušný správní orgán v řízeních pro správní obvod obce "K".

(3) Výnos pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut z projednaných přestupků jsou příjmem rozpočtu obce "T".

Čl. III

Úhrada nákladů

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:

Varianta 1. poskytne obec "K" ze svého rozpočtu obci "T" na její účet č. ........... roční příspěvek ve výši ........ Kč (slovy: .........); příspěvek se poskytne do ......... dnů ode dne uzavření této smlouvy (příspěvek bude poskytován průběžně v pravidelných měsíčních* – čtvrtletních* – splátkách);

Varianta 2. poskytne obec "K" formou výpůjčky obci "T" movité věci (např. 1 počítač zn. ......., 1 fax zn. ....... ) po dobu trvání této smlouvy potřebné k výkonu činností podle čl. II této smlouvy, a to do ....... dnů ode dne uzavření této smlouvy.

(2) V případě, že veřejnoprávní smlouva bude platná po dobu kratší než jeden kalendářní rok, úhrada nákladů se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců platnosti této veřejnoprávní smlouvy, přičemž celková částka bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

(Varianty č. 1. a 2. jsou možné varianty; nemíní se tím, že tyto varianty musí být obligatorně

Nahrávám...
Nahrávám...