dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti chůze a cesty

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1.2
Vzor – Smlouva o zřízení služebnosti chůze a cesty

Mgr. Adriana Kvítková

Povinný:

Jméno a příjmení: ..........................................

Datum narození: ............................................

Trvale bytem:..................................................

Doručovací adresa: .......................................

Telefon: ..........................................................

E-mail: .............................................................

(dále jen "povinný")

a

Oprávněný:

Jméno a příjmení:.............................................

Datum narození: ..............................................

Trvale bytem:....................................................

Doručovací adresa: ..........................................

Telefon: ............................................................

E-mail: ...............................................................

(dále jen "oprávněný")

(povinný a oprávněný jsou dále označováni jednotlivě jako "smluvní strana" nebo společně též jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o zřízení služebnosti přístupové cesty

(dále jen "smlouva")

I.
Zatížená nemovitá věc

1.1 Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. st. 51 o výměře 600 m2, parc. č. 321 o výměře 1692 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2350, vedeném pro katastrální území Kyje (dále jen jako "zatížené nemovitosti").

II.
Oprávněný

2.1 Práva odpovídající služebnosti, zřizované touto Smlouvou, se zřizují ve prospěch ...... (jméno a příjmení, datum narození, trvale bytem).

III.
Zřízení a trvání služebnosti

3.1 Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost chůze a cesty v rozsahu dle čl. IV této smlouvy.

3.2 Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá.

3.3 Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu určitou v délce 25 let od podpisu této smlouvy.

IV.
Rozsah služebnosti

4.1 Oprávněný je oprávněn využívat sám a prostřednictvím osob blízkých cestu vedoucí přes zatížené nemovitosti k přístupu k pozemku oprávněného parc. č. 3212 o výměře 140 m2 v katastrálním území Kyje (dále jen "Pozemek") a ke stavbě na něm stojící, a to jak chůzí, tak i jízdou jakýmkoli vozidlem. Rozsah služebnosti chůze a cesty je vyznačen na geometrickém plánu č. 11-212/2019 ze dne 30.

Nahrávám...
Nahrávám...