dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zemědělském pachtu

14.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2.1
Vzor – Smlouva o zemědělském pachtu

Mgr. Pavla Krejčí

Jaroslav Kuplíř

nar. 25. 4. 1972

bytem Jarní 252, 252 46 Vrané nad Vltavou

(dále jen "Propachtovatel")

a

Agrosan, s. r. o.

IČO: 666 66 666

sídlem Fouskova 666, 256 01 Benešov u Prahy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C4444

zastoupená jednatelem Jaromírem Vokřálem

(dále jen "Pachtýř")

(Pachtýř a Propachtovatel dále též jen "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o zemědělském pachtu (dále jen "Smlouva"):

I.
Předmět pachtu

1.1 Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků:

  • p. č. 666/6 (orná půda) o výměře 25 678 m2

  • p. č. 666/7 (orná půda) o výměře 5 678 m2

to vše v k. ú. Vrané nad Vltavou, obec Vrané nad Vltavou (dále jen "Pozemky"). Vlastnické právo Propachtovatele k Pozemkům je zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 555 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj pro k. ú. Vrané nad Vltavou.

1.2 Pachtýř prohlašuje, že má zájem na propachtování Pozemků za účelem jejich využití pro zemědělskou výrobu – rostlinná výroba.

II.
Předmět smlouvy a trvání pachtu

2.1 Propachtovatel tímto přenechává Pachtýři Pozemky do pachtu, tj. k dočasnému užívání a požívání, a to za účelem jejich využití pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Pachtýř Pozemky do pachtu přijímá a zavazuje se hradit Propachtovateli pachtovné dle čl. III. Smlouvy.

2.2 Pacht se sjednává na dobu neurčitou, a to počínaje 1. říjnem 2022. Smluvní strany si ujednaly, že pachtovním rokem bude vždy období od 1. října do 30. září.

2.3 Pachtýř prohlašuje, že je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

III.
Pachtovné

3.1 Pachtýř je povinen hradit Propachtovateli pachtovné za 1 ha Pozemků a rok ve výši 3 000 Kč za jeden hektar Pozemků (dále jen "Pachtovné"). Pachtovné je splatné vždy zpětně ke konci každého pachtovního roku.

3.2 V případě prodlení Pachtýře s úhradou Pachtovného je Pachtýř povinen hradit Propachtovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

3.3 Všechny výnosy z Pozemků náleží po dobu trvání této Smlouvy Pachtýři.

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1 Pachtýř je oprávněn Pozemky užívat a požívat výhradně za účelem zemědělského hospodaření – provoz zemědělské výroby. Pachtýř je oprávněn na Pozemcích či jejich částech rovněž skladovat slámu ve

Nahrávám...
Nahrávám...