dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o výpůjčce nemovitosti

2.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1
Vzor – Smlouva o výpůjčce nemovitosti

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Jaromíra Čaková

r. č. 505412/112

trvale bytem Klamavá 17, PSČ 252 26, Třebotov

(dále jen "vypůjčitelka") na straně jedné

a

Petra Částková

r. č. 765120/3111

trvale bytem Pražská 19, PSČ 252 19, Rudná u Prahy

(dále jen "půjčitelka") na straně druhé

dohromady též jako smluvní strany

uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o výpůjčce
I.

1.1 Půjčitelka prohlašuje, že je výlučnou vlastnicí nemovitostí, a to pozemku p. č. St. 55, jehož součástí je objekt k bydlení č. p. 77, pozemku p. č. 362/3 o výměře 773 m2 (zahrada) a pozemku p. č. 455/4 o výměře 678 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Roblín, obec Roblín, okres Praha-západ (dále jen "Nemovitosti").

II.

2.1 Půjčitelka uzavřela s vypůjčitelkou dne 1. 2. 2019 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na jejímž základě se smluvní strany dohodly na uzavření kupní smlouvy, jejímž obsahem bude úplatný převod Nemovitostí z půjčitelky na vypůjčitelku (dále jen “Kupní smlouva“). Kupní smlouva by měla být za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí mezi smluvními stranami uzavřena nejdéle do 14. 12. 2019.

2.2 Vypůjčitelka má však zájem Nemovitosti užívat ještě před uzavřením Kupní smlouvy. Půjčitelka a vypůjčitelka se s ohledem na své dosavadní vztahy a dohody výslovně dohodly, že půjčitelka přenechává po dobu dále stanovenou vypůjčitelce Nemovitosti k bezplatnému užívání.

III.

3.1 Půjčitelka se zavazuje přenechat vypůjčitelce Nemovitosti k bezplatnému užívání ode dne podpisu této smlouvy do dne, kdy se vypůjčitelka stane vlastníkem Nemovitostí. Pokud však nebude mezi smluvními stranami do 14. 12. 2019 uzavřena Kupní smlouva, končí výpůjčka k tomuto dni a vypůjčitelka bude povinna Nemovitosti k tomuto dni vyklidit a předat zpět půjčitelce.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že účelem, za kterým jsou předmětné

Nahrávám...
Nahrávám...