dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o skladování dle § 2415 a násl. NOZ

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.2.1
Vzor – Smlouva o skladování dle § 2415 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

č. úč. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "skladovatel“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "ukladatel“)

(skladovatel a ukladatel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2415 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

smlouvu o skladování
I.

1.1 Skladovatel je podnikatelem v oblasti provozování skladovacích prostor.

1.2 Ukladatel má zájem uložit u skladovatele zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jako "zboží").

1.3 Předmětem této smlouvy je zejména povinnost skladovatele převzít zboží tak, aby jej uložil a opatroval, a zejména povinnost ukladatele zaplatit mu za to skladné.

II.
Převzetí zboží ke skladování

2.1 Ukladatel předá skladovateli zboží ke skladování do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy a skladovatel se zavazuje zboží převzít a uložit ve skladovacích prostorách na adrese: V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ 148 00 (dále jako "skladovací prostory"). Místem předání a převzetí zboží ke skladování jsou skladovací prostory.

2.2 Skladovatel prohlašuje, že ve skladovacích prostorách jsou zabezpečeny podmínky umožňující řádné a pečlivé uskladnění zboží ukladatele, a zavazuje se, aby tyto podmínky byly zabezpečeny po celou dobu trvání této smlouvy.

2.3 O předání a převzetí zboží ke skladování sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém uvedou i případné vady zboží či vady obalu zboží ke dni převzetí zboží ke skladování. Potvrzení o převzetí nebude nahrazeno skladištním listem.

2.4 Skladovatel zboží uloží odděleně od ostatních skladovaných věcí ve skladovacích prostorech s označením, že se jedná o věci ukladatele. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladovaného zboží, a to vždy na základě předchozího oznámení skladovateli alespoň tři (3) dny předem.

III.
Skladné

3.1 Ukladatel se zavazuje za skladování zboží hradit skladovateli skladné ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun) měsíčně. Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním kromě nákladů na pojištění, jak je sjednáno v čl. IV této smlouvy.

3.2 Skladné je splatné vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo zboží u skladovatele uskladněno, a to bezhotovostním převodem na účet skladovatele uvedený v jeho označení v úvodu této smlouvy, případně jiný účet, který skladovatel ukladateli písemně oznámí. V případě, že je zboží u skladovatele uskladněno jen po část měsíce, skladné se za daný měsíc nekrátí. Ke skladnému bude vždy připočteno DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3.3 Pro případ prodlení s úhradou skladného si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok skladovatele na náhradu škody v plné výši.

IV.
Skladovací podmínky

4.1 Skladovací služby provádí skladovatel na svůj náklad vlastními zaměstnanci.

4.2 Skladovatel je povinen přiměřeně vyškolit zaměstnance ke způsobu a specifickým podmínkám skladování zboží.

4.3 Skladovatel je povinen pojistit zboží po dobu trvání této smlouvy a ukladatel se zavazuje skladovateli náklady na pojistné uhradit.

Nahrávám...
Nahrávám...