dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZ

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.1.1
Vzor – Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 23456

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "původní dlužník“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "přejímatel dluhu“)

(původní dlužník a přejímatel dluhu dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

smlouvu o převzetí dluhu
I.

1.1 Původní dlužník uzavřel se společností Delta, a. s., IČO: 123 87 765, se sídlem V Parku 2323/11, Praha 4, PSČ 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka č. 2345 (dále jako "věřitel“) dne 15. června 2019 kupní smlouvu, na základě které věřitel dodal původnímu dlužníkovi zboží specifikované v kupní smlouvě a původnímu dlužníkovi vznikl vůči věřiteli dluh z titulu povinnosti uhradit kupní cenu za dodané zboží ve výši 50 000 Kč. Splatnost kupní ceny nastala ke dni 15. srpna 2019. Původní dlužník tedy má vůči věřiteli dluh ve výši 50 000 Kč a ode dne 16. srpna 2019 vzniká věřiteli současně nárok na zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky v zákonné výši (dále jako "dluh“).

1.2 Přejímatel dluhu prohlašuje, že je mu obsah kupní smlouvy uzavřené mezi věřitelem a původním dlužníkem znám.

II.
Převzetí dluhu, souhlas věřitele

2.1 Přejímatel dluhu touto smlouvou přebírá dluh původního dlužníka. Přejímatel dluhu se tak uzavřením této dohody stane dlužníkem povinným k úhradě dluhu vůči věřiteli namísto původního dlužníka. Smluvní strany se dohodly, že přejímatel dluhu jej uhradí věřiteli, včetně úroků z prodlení, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2.2 Obsah kupní smlouvy se převzetím dluhu na základě této smlouvy nemění. Přejímateli dluhu náleží všechny námitky, které mohl vůči věřiteli uplatnit původní dlužník.

2.3 Původní dlužník potvrzuje, že věřitel vyslovil souhlas s převzetím dluhu přejímatelem dluhu. Kopie souhlasu věřitele s převzetím dluhu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást.

2.4 Původní dlužník se zavazuje nejpozději do tří (3) dnů ode dne uzavření této smlouvy informovat věřitele o tom, že tato smlouva o převzetí dluhu byla uzavřena.

III.
Ujednání o protiplnění

3.1 Původní dlužník prohlašuje, že je vlastníkem pásového nakladače zn. Bobcat, MT 55, rok výroby 2010, který přejímatel dluhu v současné době potřebuje k realizaci své obchodní zakázky. Smluvní strany se s ohledem na právě uvedené dohodly, že jako protiplnění za převzetí dluhu poskytne původní dlužník přejímateli dluhu do užívání na dobu jednoho měsíce výše specifikovaný pásový

Nahrávám...
Nahrávám...