dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o postoupení souboru pohledávek

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3.2
Vzor – Smlouva o postoupení souboru pohledávek

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

MAGMA, spol. s r. o.

se sídlem Náchodská 10, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 271 55 602

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 624131

zastoupená Pavlem Jehličkou, jednatelem

(dále jen "Postupitel")

a

Zyntex CZ, s. r. o.

se sídlem Blatenská 45, Plzeň, PSČ 326 00

IČO: 283 95 114

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 98722

zastoupená Jaroslavem Daňkem, jednatelem

(dále jen "Postupník")

(Postupitel a Postupník budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany")

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 1887 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník"), tuto

smlouvu o postoupení souboru pohledávek

(dále jen "Smlouva“)

Vzhledem k tomu, že:

1. Ke dni účinnosti této Smlouvy má Postupitel níže definované Pohledávky za společností AXE, spol. s r. o., se sídlem Křižíkova 72, Brno, PSČ 612 00, IČO: 256 04 741, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71415 (dále jen "Dlužník"), které jsou podrobně specifikovány v článku 2.1 této Smlouvy; a

2. Ke dni účinnosti této Smlouvy má Postupitel zájem postoupit Pohledávky Postupníkovi se všemi právy s nimi spojenými a Postupník má zájem od Postupitele přijmout a nabýt Pohledávky se všemi právy s nimi spojenými.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.
Účel a předmět smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti Postupitele a Postupníka vztahující se k a vyplývající z postoupení Pohledávek Postupníkovi.

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Postupitele postoupit Postupníkovi Pohledávky, včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených, a závazek Postupníka přijmout Pohledávky, včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených, a uhradit úplatu Postupiteli za postoupené Pohledávky, včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených, ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

II.
Postoupení souboru pohledávek

2.1 Předmětem postoupení dle této Smlouvy jsou veškeré existující pohledávky Postupitele za Dlužníkem vzniklé v období od 1. června 2019 do 31. prosince 2019 z titulu nesplnění závazku k úhradě měsíčního nájemného za období od 1. června 2019 do 31. prosince 2019 podle řádně uzavřené nájemní smlouvy č. 021 mezi Postupitelem jako pronajímatelem a Dlužníkem jako nájemcem dne 1. dubna 2019 (dále jen "Pohledávky").

2.2 Postupitel tímto ke dni účinnosti této Smlouvy postupuje Pohledávky, včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených, Postupníkovi a Postupník tímto ke dni účinnosti této Smlouvy Pohledávky, včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených, přijímá a zavazuje se uhradit Postupiteli za postoupené Pohledávky, včetně příslušenství a

Nahrávám...
Nahrávám...