dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí jistoty - prostor sloužící k podnikání

18.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.2
Vzor – Smlouva o poskytnutí jistoty – prostor sloužící k podnikání

Mgr. Iva Jarolímová

Pronájem na míru, s. r. o.

se sídlem Tyršova 13, 678 21 Blansko

IČO: 023 23 232

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123456

zastoupená Rostislav Nevěrným, jednatelem

bankovní spojení 1123 123 123/0600

(dále jen "pronajímatel")

a

Jaroslav Rokytník

nar. dne 4. 12. 1991

IČO: 054 675 978

se sídlem Rozehnalova 18, 678 21 Blansko

telefon: +420 157 157 157

email: rokytka@gmail.com

(dále jen "nájemce")

pronajímatel a nájemce společně (dále také jako "Smluvní strany") uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též "občanský zákoník" nebo "NOZ") následující smlouvu o poskytnutí jistoty.

I.

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. st. 456 o výměře 654 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – dům. č. p. 2, v obci Trnková, katastrální území Blansko, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko na LV č. 411. Předmětný list vlastnictví č. 411 je nedílnou součástí této smlouvy a je označen jako příloha č. 1.

1.2 Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 1. 5. 2022 nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího k podnikání o velikosti 68 m² nacházejícího se v přízemí budovy č. p. 2 blíže specifikované v odst. 1.1 této smlouvy (dále jen "nájemní smlouva"). Kopie nájemní smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je označena jako příloha č. 2.

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly za účelem zajištění placení nájemného a splnění dalších povinností vyplývajících ze sjednaného nájmu na poskytnutí jistoty nájemcem pronajímateli, a to ve výši ................ (slovy: ..............). Výše jistoty odpovídá výši ..........násobku měsíčního nájemného sjednaného v nájemní smlouvě.

2.2 Nájemce se zavazuje uhradit jistotu v hotovosti při podpisu této smlouvy. Pronajímatel je povinen vydat nájemci o složení jistoty písemné potvrzení.

2.3 Změní-li se výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě, může se oprávněná

Nahrávám...
Nahrávám...