dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor směrnice rady obce o oceňování reálnou hodnotou

8.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.6 Vzor směrnice rady obce o oceňování reálnou hodnotou

red

Vzor ke stažení zde

Směrnice č. xy/2012 Rady obce xy o oceňování reálnou hodnotou

Příloha 2
Vzor směrnice rady obce o oceňování reálnou hodnotou

Směrnice č. xy/2012 Rady obce xy o oceňování reálnou hodnotou

Piktogram  ZP24

Obec:

Adresa:

IČO:

Směrnici zpracoval:

Směrnici schválil: (rada + č. usnesení popř. starosta, není-li rada zřízena)

Účinnost směrnice od:

Čl. I
Právní předpisy

Tato směrnice je vytvořena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ustanovení § 27, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (ustanovení § 64).

Čl. II
Předmět směrnice

Směrnice upravuje postup při aplikaci povinnosti přeceňovat majetek určený k prodeji reálnou hodnotou a stanovuje základní pravidla a postupy.

Čl. III
Předmětný majetek k přecenění reálnou hodnotou

 1. pohledávky,
 2. dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný,
 3. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a
 4. dlouhodobý finanční majetek.

Čl. IV
Nepřeceňovaná aktiva reálnou hodnotou

 1. krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý finanční majetek, který je určen k obchodování a je oceněn reálnou hodnotou dle § 27 odst. 1 písm. a),
 2. zásoby (v souladu se zákonem o účetnictví § 27,odst. 1, písm. h), včetně majetku evidovaného na podrozvaze a
 3. majetek uvedený ve čl. III této směrnice, u kterého je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v účetnictví (zůstatkovou cenou) a reálnou hodnotu nižší než 10 000 Kč (nevýznamný rozdíl).

Čl. V
Postup

Okamžik přecenění na reálnou hodnotu

 1. nemovitý majetek – rozhodnutí zastupitelstva obce o záměru prodat majetek,
 2. cenné papíry – rozhodnutí zastupitelstva obce o záměru prodeje,
 3. movité věci, sbírky, kulturní předměty – rozhodnutím rady obce k záměru prodeje (kde není rada, rozhodnutím starosty),
 4. ostatní majetek – učinění úkonu, kterým je třetím osobám dáváno na vědomí záměr prodat (nabídka na webu obce, podání inzerátu o záměru prodat majetek, vyvěšení na nástěnku apod.).

K přecenění reálnou hodnotou majetku dojde pouze v okamžiku, kdy lze předpokládat prodej do 12 měsíců (nikoliv za delší dobu).

Obec vychází při ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji především z tržní ceny, z hodnoty znaleckého posudku nebo kvalifikovaného odhadu a nebo ocenění podle zvláštních předpisů tam, kde je reálná hodnota objektivně zjistitelná. Obec vždy upřednostní ten postup, který bude ekonomicky výhodnější a bude zároveň splněno ustanovení § 27, zákona o účetnictví.

Okamžik přecenění z reálné hodnoty zpět na hodnotu dle § 25, zákona o účetnictví

 1. ke dni usnesení zastupitelstva obce (popř. rady obce / starosty) nebo rozhodnutí oprávněné osoby o upuštění od záměru prodeje,
 2. ke dni usnesení zastupitelstva obce (popř. rady obce / starosty) nebo rozhodnutí oprávněné osoby o jiném způsobu využití majetku,
 3. den, kdy jsou známy jiné důvody – škoda na majetku, likvidace majetku.

Měl-li tento majetek v době přecenění

Nahrávám...
Nahrávám...