dnes je 22.2.2024

Input:

Vzor směrnice pro hospodaření s dlouhodobým majetkem

14.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.4 Vzor směrnice pro hospodaření s dlouhodobým majetkem

red

Vzor ke stažení zde

Klasifikace a evidence dlouhodobého majetku

Obec:

Adresa:

IČO:

Počet příloh: 1

Směrnici zpracoval:

Směrnici schválil: (zastupitelstvo + č. usnesení)

Účinnost směrnice od:

Oddíl I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Sledování cíle

Cílem vydání této směrnice je zejména zabezpečit:

 • dodržování zákonů pro realizaci majetkových práv,

 • hospodárné a efektivní užívání majetku,

 • předepsanou evidence majetku,

 • ochranu majetku.

Čl. 2

Zaměření směrnice

Obsah a forma směrnice je zaměřena:

 • k naplnění ustanovení § 38, § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

 • k naplnění práva vlastnického v souladu s ustanovením § 123 a následujících občanského zákoníku,

 • k realizaci zákona o účetnictví, ustanovení o oceňování a analytické a operativní evidenci majetku.

Oddíl II.

Hospodaření s dlouhodobým majetkem

Čl. 3

Klasifikace a vymezení dlouhodobého majetku

Klasifikace a vymezení majetku se převážně řídí ustanovením účtové osnovy a postupů účtování dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ustanovením rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.

3.1. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen "DNM")

3.1.1. DNM jsou majetkové složky dále uvedené, jejichž ocenění je vyšší, než je stanovená cenová hranice podle věcně příslušných obecně závazných předpisů nad 60 000,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než jeden rok (viz § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).

3.1.2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen "DDNM") je ten nehmotný majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč včetně a doba použitelnosti delší než jeden rok.

3.1.3. Vedoucí jednotlivých odborů ÚSC podle odpovědnosti a pravomoci uvedené v organizačním řádu mohou stanovit a navrhnout další vybrané druhy DDNM, který má nižší cenovou hranici než stanovenou (tj. 500 Kč – 7 000 Kč) a který bude zahrnut do podrozvahové evidence nehmotného majetku v souladu s ČÚS 708 (účet 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek).

Schvalovací proces o způsobu účetnictví a evidence takto pojímaného majetku je v pravomoci rady obce.

3.2. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku

3.2.1. Dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen "DHM") se dle § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. rozumí:

 1. pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
 2. nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem), nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání,
 3. samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů,
 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
 5. základní stádo a tažná zvířata,
 6. otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

3.2.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen "DDHM") je ten hmotný majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč včetně a doba použitelnosti delší než jeden rok.

3.2.3. Vedoucí jednotlivých odborů obce podle odpovědnosti a pravomoci uvedené v organizačním řádu mohou stanovit a navrhnout další vybrané druhy DDHM , který má nižší cenovou hranici než stanovenou (tj. 500 Kč – 3 000 Kč), který bude zahrnut do podrozvahové evidence hmotného majetku v souladu s ČÚS 701 a 708 (účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek).

Schvalovací proces o způsobu účetnictví a evidence takto pojímaného majetku je v pravomoci rady obce.

3.3. Finančním majetkem se rozumí:

 1. dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
 2. půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
 3. dlužné cenné papíry držené do splatnosti,
 4. soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek

Rozhodující pro zařazení do skupiny hmotného dlouhodobého majetku nebo do skupiny finančního majetku je účel pořízení. Pravomoci a kompetence pro hospodářské operace týkající se finančního majetku musí být v souladu s obecně závaznými předpisy (zákon o obcích), organizačním řádem obecního úřadu a jednacím řádem zastupitelstva obce.

3.4. Jiný hmotný dlouhodobý majetek

Jiný hmotný dlouhodobý majetek jsou věci movité nebo soubory movitých věcí, které zpravidla nelze ocenit podle platných právních předpisů. Jiným hmotným majetkem mohou být např.:

 • umělecká díla, pokud nejsou nedílnou součástí budovaných staveb,

 • předměty muzejní a galerijní hodnoty a knihovní sbírky knihoven, popř. jiné sbírky,

 • movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory,

 • drahé kovy a předměty z drahých kovů.

Čl. 4

Evidence dlouhodobého majetku

4.1. Dokumentace a informační základna

Ucelená dokumentace hmotného majetku osvědčuje existenci, výskyt, ochranu a ocenění hmotného majetku v subsystémech, kterými jsou především:

 • prvotní dokumentace (výběrová řízení, smlouvy, studie, projekty, zápisy, faktury od dodavatelů, přejímací, zařazovací a vyřazovací protokoly)

 • operativní evidence (inventární karty majetku resp. skladové a osobní karty),

 • účetnictví (syntetická a analytická účetní evidence, podrozvahová evidence)

 • statistika.

4.2. Analytické evidence dlouhodobého majetku

4.2.1. Analytická evidence je součástí účetnictví a je vedena v souladu s ustanovením účtové osnovy a postupy účtování. Analytickou evidenci vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství.

4.2.2. Analytická evidence podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a případně daňového odpisování (pouze při pořízení majetku z hospodářské činnosti), roční sazby účetních a případně daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci.

4.2.2.1. Členění staveb na analytických účtech 021 bylo stanoveno z důvodů povinnosti členění položek v příloze účetní závěrky (§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) následovně:

021 100 – Bytové domy a bytové jednotky,

021 200 – Budovy pro služby obyvatelstvu,

021 300 – Jiné nebytové domy a nebytové jednotky,

021 400 – Komunikace a veřejné osvětlení,

021 500 – Jiné inženýrské sítě a

021 600 – Ostatní stavby.

Při rozdělení výše uvedených staveb se vychází ze statistické Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

4.2.2.2. Členění pozemků na analytických účtech 031 bylo stanoveno z důvodů povinnosti členění položek v příloze účetní závěrky (§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) následovně:

031 100 – Stavební pozemky,

031 200 – Lesní pozemky,

031 300 – Zahrady, pastviny, louky, rybníky,

031 400 – Zastavěná plocha a

031 500 – Ostatní pozemky.

4.2.3. Analytická evidence finančního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek, u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci finančního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.

4.3.4. Přesuny majetku a předmětů z jedné místnosti do druhé v rámci úřadu musí vždy být bezprostředně oznámeny zaměstnanci pro vedení operativní evidence majetku, jehož povinností je vyznačit všechny změny (přírůstky a úbytky, přesuny) v místních seznamech na základě zpracovaných tiskopisů – převodky majetku.

Čl. 5

Evidence jiného majetku

.

5.1. Výtvarná a umělecká díla, která nejsou součástí budované stavby, jsou předmětem operativní evidence, vedené centrálně na finančním odboru obce, ve které se vedou na inventárních kartách se základními údaji (název předmětu a jeho popis, případně připojená fotodokumentace pro snadnou identifikaci předmětu, inventární číslo, rok pořízení, místo uložení, pořizovací cena, odpovědnost za hospodaření).

5.2.

Nahrávám...
Nahrávám...