dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor směrnice pro evidenci a účtování doplňkové činnosti v příspěvkové organizaci - PO

29.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.4 Vzor směrnice pro evidenci a účtování doplňkové činnosti v příspěvkové organizaci - PO

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PO ...................

Změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice s novým číslem jednacím a následnou aktualizací Organizačního řádu – přílohy č. 2.

1. Úvod

Tato směrnice je zpracována podle:

• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

• vyhlášky č. 410/ 2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

• českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

• zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

• vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků,

• zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen ZDP),

• zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,

• zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,

• zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

• zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Základní škola jako příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost mimo svou hlavní činnost. Ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině a prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti.

2. Způsob evidence

Příspěvková organizace vykazuje výsledek hospodaření způsobem stanoveným § 28 a § 42 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Z uvedených ustanovení vyplývá, že náklady a výnosy organizace musí být sledovány odděleně za hlavní činnost a za hospodářskou činnost a takto odděleně se vykazují i ve výkazu zisku a ztráty. Pro tyto účely výkaz zisku a ztráty obsahuje dva sloupce – tj. sloupec pro hlavní činnost a sloupec pro hospodářskou činnost.

Doplňková činnost je v účetnictví sledována odděleně od běžného hospodaření, v účtovém rozvrhu organizace jsou vyčleněny samostatné analytické účty, zejména nákladů a výnosů pro evidenci doplňkové činnosti (na 4. až 5. místě zleva čísla 00 až 28). Její evidence je prováděna pravidelně měsíčně.

Na provozování doplňkové činnosti nemohou být použity finanční prostředky ze státního rozpočtu a ani finanční prostředky zřizovatele. Doplňková činnost nesmí být v rámci ročního účetního období ztrátová, ztráta je přípustná pouze u jednotlivých druhů doplňkové činnosti, jestliže ji škola uhradí v rámci celkového výsledku hospodaření doplňkové činnosti. Na jednotlivé druhy doplňkové činnosti jsou stanoveny kalkulace, jejichž výsledkem je cena promítnutá do ceníku služeb organizace.

V případech, kdy nelze striktně oddělit náklady doplňkové činnosti od nákladů hlavní činnosti (například na topení, elektřinu, vodu), propočítá se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd stanoveným koeficientem s ohledem na velikost plochy využívané k doplňkové činnosti a s ohledem k celkovým tržbám doplňkové činnosti.

Kalkulace jsou každoročně po roční účetní uzávěrce aktualizovány zástupcem ředitele školy ve spolupráci s ekonomickým oddělením, nejpozději k datu 31. 3. následujícího roku.

Organizace předkládá čtvrtletně svému zřizovateli účetní výkazy – Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty včetně Přílohy k účetní závěrce s komentářem, čímž dokládá zřizovateli průběžně prostřednictvím výsledku hospodaření efektivnost provozování doplňkové činnosti.

Pokud bude doplňková činnost dlouhodobě ztrátová, může zřizovatel příspěvkové organizaci zakázat možnost provozovat doplňkovou činnost, přičemž tuto změnu promítne do zřizovací listiny organizace.

3. Použití finančních prostředků z výsledku hospodaření doplňkové činnosti

PO podniká s majetkem zřizovatele, jež mu byl svěřen do správy a k němuž má právo hospodaření, a udržuje jej z prostředků zřizovatele. Proto jsou prostředky získané z doplňkové činnosti určeny na dokrytí potřeb v hlavní činnosti, které zřizovatel finančně nepokryl.

PO vede doplňkovou činnost po celé účetní období odděleně od hlavní činnosti na samostatných analytických účtech. Na konci účetního období si nechá schválit návrh zúčtování celkového výsledku hospodaření zřizovatelem. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti převede po zdanění do jednoho zlepšeného výsledku hospodaření, který rozdělí do finančních fondů dle schváleného návrhu. V roce následujícím jsou prostředky z hlavní činnosti součástí fondů PO a jsou přeúčtovány nejpozději do 31. 3. následujícího účetního období do schválených fondů dle výše v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., a to do:

• rezervního fondu,

• fondu reprodukce majetku,

• fondu odměn.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je tvořen taxativně přídělem 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, za odměny za pracovní pohotovost také za práci v doplňkové činnosti. Příděl do FKSP z prostředků doplňkové činnosti je nákladem doplňkové činnosti.

Škola tedy nepoužívá pro zkvalitnění své hlavní činnosti prostředky z doplňkové činnosti přímo, ale až po jejich přetransformování do svých fondů, což promítne do svého účetnictví prostřednictvím účtů 648 xx – Zúčtování fondů.

4. Předmět doplňkové činnosti

Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy a dále podle živnostenských oprávnění. K 1. 1. 2002 má škola následující živnostenská oprávnění a s ním spojené předměty činnosti:

• hostinská činnost (vaření obědů pro cizí strávníky),

• poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví (sběr bylin),

• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,

• nakládání s odpady vyjma nebezpečných (sběr papíru...).

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti podléhá dani z příjmu, daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob musí být odevzdáno místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. března následujícího kalendářního roku.

5. Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí

1. O provozování doplňkové činnosti a

Nahrávám...
Nahrávám...