dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor směrnice o podrozvahové evidenci

26.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.2 Vzor směrnice o podrozvahové evidenci

reed

Vzor ke stažení zde

Směrnice č.../2013 Rady obce ......... o podrozvahové evidenci

Obec:

Adresa:

IČO:

Směrnici zpracoval:

Směrnici schválil (rada obce / starosta + č. usnesení):

Účinnost směrnice od:

Rozdělovník:

Oddíl I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Právní předpisy

Tato směrnice je vydána v souladu se:

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"),

 • českým účetním standardem č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech.

Čl. 2
Předmět směrnice

V knihách podrozvahových účtů se v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít.

V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ani ke konci rozvahového dne.

Oddíl II.
Podrozvahové účty

Čl. 3
Zásady evidence na podrozvahových účtech

 • Evidovaná skutečnost není v jiné evidenci, která je součástí účetní závěrky nebo součástí výkazu o plnění rozpočtu.

 • Významnost informace je stanovena u účtových skupin rozdílně.

 • Vždy je posuzována využitelnost informace a jsou zohledněny náklady na získání informace ve vztahu k jejímu přínosu.

Čl. 4
Zásady účtování

Obec účtuje účetní případy aktivní povahy (majetek a pohledávky) na stranu "má dáti" příslušného účtu podrozvahy a na stranu "dal" účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Účetní případy pasivní povahy (závazky) na stranu "má dáti" účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům a na stranu "dal" příslušného účtu podrozvahy. O vyřazení účetních případů z podrozvahy bude účetní jednotka účtovat obratem.

Na účtu 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek eviduje účetní jednotka hodnotu nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou od 1 do 7000 Kč.

Na účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek eviduje obec hodnotu hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou v rozmezí 1 až 3000 Kč.

Jedná se zejména o tyto druhy majetku:

 • nástroje a nářadí,

 • drobnou kancelářskou a telekomunikační techniku,

 • drobný nábytek,

 • varné konvice,

 • porcelánové a skleněné servisy,

 • předměty pro výzdobu interiéru apod.

Na účtu 903 – Ostatní majetek je evidován:

 • majetek svěřený zřizovaným příspěvkovým organizacím,

 • nemovitý majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad práva, k rozvahovému dni v katastru

Nahrávám...
Nahrávám...