dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor směrnice ke zpracování rozpočtu

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.9 Vzor směrnice ke zpracování rozpočtu

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
Obec:
Adresa:
IČO:
Směrnici zpracoval:
Směrnici schválil: (zastupitelstvo + č. usnesení)
Účinnost směrnice od:
Rozdělovník:

Oddíl I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Předmět úpravy

Vzor

 • Tato směrnice upravuje postup přípravy a zpracování návrhu rozpočtu obce, jeho schválení, způsob rozpisu a provádění rozpočtových opatření a změn, a to v souladu se zákonem č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Strukturu příjmů a výdajů určuje vyhláška Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

 • Veškeré právní předpisy se rozumějí v platném a účinném znění.

Čl. 2
Cíl směrnice

Zpracovat rozpočet obce v souladu se stanovenými prioritami, které vycházejí z:

Vzor

 • rozpočtového výhledu,

 • územního plánu rozvoje daného území,

 • investičního záměru obce,

 • návrhů a námětů členů zastupitelstva obce,

 • přehledu investičních akcí,

 • podkladů od ředitelů příspěvkových organizací obce, které zřizuje obec, a

 • aktuálního přehledu o plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce.

Rozpočet obce se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR svou vyhláškou (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě).

Čl. 3
Podmínky návrhu rozpočtu

Rozpočet je sestaven:

Vzor

 • v požadovaném termínu,

 • odpovídající kvalitě, a

 • ve srozumitelných ekonomicky vypovídajících údajích.

Čl. 4
Průběh zpracování návrhu rozpočtu

Vzor

 • Priority sestavení rozpočtu,

 • vyčíslení předpokládaných příjmů,

 • vyčíslení předpokládaných výdajů,

 • stanovení komentáře k rozpočtu, a

 • určení rizik rozpočtu.

Čl. 5
Projednání a schválení rozpočtu

Vzor

 • Stanovení termínů k projednání návrhu rozpočtu,

 • zpracování konečného návrhu rozpočtu,

 • schválení rozpočtu, a

 • podmínky pro hospodaření podle provizoria.

Oddíl II.
Postup při vypracování návrhu rozpočtu

Čl. 6
Přípravné práce

Obec vypracovává svůj rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria.

Návrh rozpočtu je vyhotovován zejména v souvislosti s celkovými plánovanými příjmy obce.

V rozpočtu jsou zohledněny plánované příjmy a výdaje jednotlivých odborů, fondů obce a zřizovaných příspěvkových organizací.

Po vyčíslení předpokládaných příjmů obce, možností financování (půjčky, úvěry, využití fondů) a výdajů obce vznikne verze návrhu rozpočtu, která je základem pro stanovení závazných ukazatelů pro příslušný rok.

Pracovní návrh rozpočtu je předkládán k projednání jednotlivým komisím rady obce. Ty mohou vznést své připomínky a návrhy k předloženému návrhu rozpočtu do 30. 10. roku, který předchází roku rozpočtovému.

Po projednání předložených připomínek a návrhů jsou jednotlivé verze návrhu rozpočtu předány radě obce a finančnímu výboru k připomínkám nejpozději do 10. 11. roku, který předchází roku rozpočtovému. Své vyjádření předkládá finanční výbor na jednání zastupitelstva, na kterém se rozpočet projednává.

Konečnou verzi návrhu rozpočtu je nutné vyhotovit do 20. 11. roku, který předchází roku rozpočtovému.

Tento návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.

Čl. 7
Schvalování rozpočtu

Schvalování rozpočtu obce je v kompetenci zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce projedná rozpočet při jeho schvalování v třídění dle rozpočtové skladby s určením závazných ukazatelů.

Oddíl III.
Rozpočtové provizorium

Čl. 8
Podmínky pro hospodaření podle rozpočtového provizoria

Nebude-li schválen rozpočet obce na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna

Nahrávám...
Nahrávám...