dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce

20.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.1 Vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce

MV ČR

Vzor ke stažení zde.

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ OBCE

Předávající:

...........................

dosavadní starosta obce

Přebírající:

...........................

nově zvolený starosta obce

Za přítomnosti: např. zaměstnanec obce, účetní atd. (přítomnost třetí osoby je vhodná, ale není podmínkou)

Předávající, který byl starostou obce do dne ..........., tímto předává přebírajícímu, jenž byl starostou obce zvolen na zasedání Zastupitelstva obce .............. konaného dne ....................., následující doklady a dokumenty, přičemž sděluje tyto pravdivé a úplné skutečnosti:

Předmět předání ke dni ..................

I. Dokumenty a doklady vztahující se k činnosti obce

1) Přidělení identifikačního čísla obce

2) Zápisy ze zasedání zastupitelstva, rady, výborů

3) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

4) Spisová služba

a. Podací deník, vč. písemností ke dni .....

b. Seznam nevyřízených žádostí

5) Kniha dokumentů zveřejněných na úřední desce obecního úřadu

6) Interní předpisy obce (jednací řády, směrnice apod.)

7) Spisový materiál k agendě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

8) Územně plánovací dokumentace a mapy

9) Smlouvy a dohody uzavřené k zabezpečení činnosti a provozu obce (např. pracovní smlouvy)

10) Zřizovací listiny (např. základní škola, sbor dobrovolných hasičů apod.)

11) Obecní kronika

12) Archiv

13) Doklady o územním základu samosprávy

a. seznam osob, které mají v obci trvalý pobyt

b. seznam občanů s volebním právem

14) Spolupráce mezi obcemi (členství v dobrovolném svazku obcí)

15) Veřejnoprávní smlouvy

16) Krizové řízení

17) Ostatní doklady dle zákona o obcích

II. Hospodaření obce

1) Rozpočet obce na rok .............. – schváleno na zasedání dne ............... usnesením č. ................

2) Majetek obce – movitý a nemovitý:

a. Inventurní soupis majetku obce

b. Smlouvy k pronajatému majetku

c. Cenné papíry

3) Smlouva o běžném účtu, případně její dodatky

4) Výpis z účtu ke dni .................... – zůstatek ........,- Kč

5) Pokladní

Nahrávám...
Nahrávám...