dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor pracovního řádu

22.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.13 Vzor pracovního řádu

red

Vzor ke stažení zde

Vzor
Čl. 1
Základní ustanovení

Vždy dodržovat zásady slušného chování, svědomitě plnit pracovní povinnosti.

Čl. 2
Platnost pracovního řádu

Tato směrnice platí pro zaměstnance v pracovním poměru XXX. Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalšího ustanovení, z ustanovení pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody.

Čl. 3
Hlášení pracovního úrazu

Vzor

  • za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

  • postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit odpovědného zaměstnance XXX, případně jiného zaměstnance, který je nejblíže nadřízen postiženému.

Čl. 4
Základní povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinni plnit a dodržovat zejména dále uvedená ustanovení pracovního řádu:

Vzor

  • Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny zaměstnavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance a dodržovat zásady vzájemné spolupráce s ostatními zaměstnanci.

  • Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly dané zaměstnanci příkazem zaměstnavatele či pracovním příkazem pověřeného zástupce zaměstnavatele.

  • Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména pak dodržování obecně platných a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

  • Řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

  • Jednat samostatně a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru zaměstnavatele.

  • Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zaměstnanec dozvěděl při výkonu práce u zaměstnavatele a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.

  • Zaměstnanec v souvislosti s výkonem zaměstnaneckého poměru se zavazuje nepřijímat dary nebo

Nahrávám...
Nahrávám...