dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor organizačního řádu města

22.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.12 Vzor organizačního řádu města

red

Vzor ke stažení zde

Vzor
ČÁST I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Předmět úpravy

Organizační řád upravuje zásady činnosti orgánů města, jejich strukturu, určuje vnitřní uspořádání městského úřadu XXX, dělbu práce mezi jednotlivými odbory, odděleními, útvary a organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které město řídí nebo zřizuje.

Čl. 2
Postavení a působnost města

Postavení a působnost města a jeho orgánů vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 128), pokud jde o samostatnou působnost a pokud se jedná o přenesenou působnost, je upravena řadou zvláštních právních předpisů.

ČÁST II.
Město a jeho orgány

Čl. 3
Členění orgánů města

Organizační složení městských orgánů:

 1. zastupitelstvo města (dále jen ZM)
 2. rada města (dále jen RM)
 3. starosta a místostarosta
 4. městský úřad (dále jen MěÚ)
 5. odbory a oddělení městského úřadu
 6. organizační složky města
 7. městská policie
 8. orgány ZM a RM (výbory a komise)
 9. zvláštní orgány (přestupková komise, povodňová komise)

Čl. 4
Zastupitelstvo města

 1. Zastupitelstvo města XXX tvoří členové v počtu…
 2. Základní úkoly ZM:
  1. vykonává pravomoce vyplývající z § 84-85 zákona o obcích. Tuto působnost nemůže přenést na jiné orgány, nestanoví-li tak zákon 128.
  2. rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.
 3. Ze své pravomoci dále:
  1. hodnotí pomoc jiných organizací, které město neřídí, při rozvoji územního obvodu města a zabezpečování potřeb obyvatel,
  2. projednává zprávy o činnosti RM a výborů mezi jednotlivými zasedáními,
  3. rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí.

Čl. 5
Rada města

 1. Rada města XXX má . členů – radních. Její postavení, působnost a pravomoci upravuje zákon o obcích, zejména § 99 až § 102.
 2. Ze své pravomoci RM dále:
  1. zabezpečuje pravidelnou informovanost členů ZM o nových právních předpisech týkajících se činnosti a rozvoje města a obcí i o dalších závažných skutečnostech, souvisejících s výkonem funkce,
  2. organizuje a koordinuje spolupráci a pomoc poskytovanou členům ZM ze strany odborů a oddělení MěÚ, organizačních složek města, zařízení spravovaných městem, příp. dalších orgánů a jiných organizací v územním obvodu města,
  3. koordinuje a hodnotí činnost komisí,
  4. kontroluje a schvaluje záměry odborů a oddělení MěÚ a organizačních složek města v přípravě podkladů pro rozhodování ZM,
  5. koordinuje činnosti odborů a oddělení MěÚ a organizačních složek města při řešení úkolů, u nichž je jejich spolupráce nutná (např. příprava návrhů rozpočtů, řešení koncepčních otázek rozvoje územního obvodu, zpracování závazných souhrnných stanovisek, vyžadovaných a poskytovaných podle příslušných předpisů, rozpracování usnesení vlády, jakož i směrnic, pokynů a usnesení vyšších orgánů řízení).
 3. RM je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti.
 4. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje RM, pouze stanoví-li tak zákon 128.

Čl. 6
Starosta

 1. Starosta je představitelem města a zastupuje město navenek (statutární orgán). Základní práva a povinnosti starosty města jako člena ZM uvolněného pro výkon funkce jsou upraveny zákonem128, § 103 až 108. Ze své činnosti je odpovědný ZM.
 2. V rámci své pravomoci vykonává i další úkony:
  1. podle potřeby vydává pokyny k operativnímu zabezpečení usnesení orgánů města voleným zastupitelům, vedoucím odborů a oddělení MěÚ, organizačních složek a zařízení města,
  2. projednává s RM a zabezpečuje konečná opatření k obsahu materiálů předkládaných ZM,
  3. řídí městskou policii (§ 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů),
  4. zřizuje zvláštní orgány obce v případech stanovených zvláštními zákony,
  5. zastupuje město při výkonu vlastnických práv, akcionářských práv, popřípadě členských práv.
 3. Jako statutární zástupce podepisuje jménem města zejména:
  1. smlouvy, kterými se nabývá nebo prodává nemovitý majetek města nebo se jimi sdružují finanční prostředky či vstupuje do majetkové nebo podnikatelské spoluúčasti,
  2. smlouvy o dílo s dodavateli zboží, služeb a prací;
  3. dále řídí a provádí konkrétní opatření vůči právnickým osobám zřízeným městem v souladu se zřizovacími či zakladatelskými smlouvami.

Čl. 7
Místostarosta

 1. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly stanovené mu RM nebo ZM. Základní práva a povinnosti místostarosty města jako člena ZM uvolněného pro výkon funkce, jsou upraveny § 104 zákona 128. Ze své činnosti je odpovědný ZM.
 2. V rámci své pravomoci a dle organizační struktury vykonává i další úkony:
  1. řídí organizační složky města,
  2. řídí a koordinuje činnost zvláštních orgánů města,
  3. odpovídá za výkon práv zřizovatele příspěvkových organizací města.

ČÁST III.
Městský úřad a jeho činnost

Čl. 8
Městský úřad

 1. Městský úřad tvoří starosta, jako člen ZM dlouhodobě uvolněný pro výkon své funkce, místostarosta, jako člen ZM dlouhodobě uvolněný pro výkon své funkce, tajemník MěÚ a další zaměstnanci města zařazení do tohoto úřadu.
 2. Městský úřad XXX je ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb. pověřeným obecním úřadem, jehož působnost ve státní správě vymezují zvláštní právní předpisy.

Čl. 9
Organizační složení MěÚ

 1. RM zřizuje podle § 102 písm. f (§ 109 odst. 2) zákona 128 tyto odbory v rámci MěÚ:
  • odbor kancelář starosty

  • hospodářsko-finanční odbor

  • odbor pro záležitosti občanů

  • odbor výstavby a územní správy

  • majetkově-správní odbor

 2. RM zřizuje podle § 102 odst. 2 písm. f) (§ 109 odst. 2) zákona 128 samostatné investiční oddělení na úrovni odboru v rámci MěÚ.Toto oddělení řídí vedoucí, kterého jmenuje starosta města.

Čl. 10
Okruhy činností odborů a oddělení MěÚ

 1. Pro jednotlivé odbory jsou stanoveny náplně činnosti na úseku státní správy a samosprávy, které jsou upraveny pracovními náplněmi jednotlivých referentských míst. Okruh činností odborů a dalších útvarů MěÚ stanovuje tajemník MěÚ.
 2. Odbory zajišťují například tyto činnosti:

A. Odbor – kancelář starosty:

Vzor

 • sekretariát a informační místo městského úřadu,

 • informační soustava, správa dat, hardware a software, archivace a evidence písemností,

 • informování veřejnosti, styk se sdělovacími prostředky, tvorba a aktualizace webových stránek města,

 • matriční úřad, jehož pravomoce upravují na úseku přenesené působnosti státní správy zvláštní zákony,

 • hlášení a evidence obyvatel,

 • příjem a výdej žádostí o vydání OP a cestovních dokladů,

 • ověřování podpisů a vidimace listin,

 • organizace řešení stížností,

 • organizace řešení petic, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

 • organizace žádostí o informace, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • organizace voleb, referenda, sčítání lidu,

 • povolování veřejných sbírek,

 • řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti),

 • vnitřní správa městského úřadu.

B. Odbor hospodářsko-finanční:

Vzor

 • příprava rozpočtu města a kontrola hospodaření podle rozpočtu,

 • příprava a tvorba podkladů pro realizaci hospodářské politiky města,

 • kontrola a rozbory čerpání rozpočtu města,

 • zpracování podkladů pro sjednávání úvěrů a splácení přijatých úvěrů a půjček,

 • zapojování prostředků od státních orgánů, kontrola jejich čerpání a roční vypořádání

 • finanční řízení organizací zřízených městem (příspěvkové organizace) a převod finančních prostředků jim stanovených rozpočtem města,

 • všeobecná a mzdová účtárna,

 • správa místních poplatků,

 • vymáhání pohledávek města,

 • účetní evidence majetku, efektivní hospodaření s majetkem města (dlouhodobý majetek, finanční majetek, pohledávky, zásoby, majetkové účasti),

 • metodicky řídí veškeré účtování a účetní výkaznictví v rámci celého MěÚ,

 • kontroluje efektivnost hospodaření s majetkem města (dlouhodobý majetek, finanční majetek, zásoby, pohledávky, majetkové účasti).

C. Odbor pro záležitosti občanů:

Vzor

 • sociální úřad, jehož pravomoce upravují na úseku přenesené působnosti státní správy zvláštní zákony,

 • zabezpečení, organizace a kontrola činnosti pečovatelské služby,

 • rozhodování o poskytování pečovatelské služby,

 • řešení úkolů v oblasti státní správy a samosprávy v samostatné působnosti zdravotnictví, organizace činnosti klubu důchodců,

 • řešení úkolů v bytové oblasti,

 • koordinace zabezpečení chodu domu s pečovatelskou službou.

D. Odbor výstavby a územní správy

Vzor

 • stavební úřad, jehož pravomoce upravují na úseku přenesené působnosti státní správy zvláštní zákony,

 • speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce,

 • silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města XXX,

 • speciální stavební úřad a vodoprávní úřad vykonávající státní správu podle vodního zákona,

 • činnost ekologa města na úseku státní správy a samosprávy, jehož pravomoce upravují mimo jiné zvláštní zákony,

 • výkon územní správy – spolupráce s katastrálním úřadem, tvorba technické mapy a dalších územně orientovaných produktů informačního charakteru, tvorba koncepcí organizace činností v území, řešení sporů mezi uživateli území, nepřísluší-li toto soudu nebo jinému orgánu

 • spolupráce s orgány a organizacemi na úseku památkové péče,

 • výkon činností pořizovatele územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými předpisy,

 • přidělování čísel popisných a evidenčních.

E. Majetkově-správní odbor:

Vzor

 • komplexní evidence a správa majetku města (např. budov, místních komunikací, veřejných prostranství a dalších pozemků včetně městských lesů, vodních ploch, toků a nádrží, technických zařízení),

 • provádění technických služeb prostřednictvím majetku města (provoz městského hřbitova, městské skládky),

 • zabezpečování technických služeb prostřednictvím právnických nebo fyzických osob,

 • dohled nad nepřímým zajištěním služeb pověřenými organizacemi (např. dodávka pitné vody, odkanalizování odpadních vod, dodávky elektrické energie, plynu, úpravy a údržba účelových, státních a krajských komunikací) a spolupráce s těmito organizacemi,

 • dohled nad záměry třetích osob, jsou-li dotčeny zájmy města nebo jeho majetek (překopy komunikací, umístění na budovách a pozemcích města),

 • kontrola hospodaření s majetkem města, smluvních vztahů a prováděných prací při správě majetku města (budovy, byty a nebytové prostory, centrální zdroj tepla, čistírny odpadních vod, kanalizace dešťová a splašková, zdroje pitné vody),

 • správa hospodaření s odpady,

 • správa informačního systému města, plakátovacích ploch,

 • majetkoprávní záležitosti a hospodaření s majetkem města (pronájmy, prodeje) za podmínek obecně závazných a vnitřních předpisů,

 • zajišťování pasportizace majetku města a jeho aktualizace,

 • vedení a správa skladu CO,

 • řízení pracovníků na veřejně prospěšné práce nebo při alternativním výkonu trestu.

F. Investiční oddělení:

Vzor

 • příprava a zajištění investiční činnosti města,

 • řeší problematiku na úseku koncepcí rozvoje města, komunikace s investory,

 • výkon nebo zajištění výkonu dozoru nad investicemi města,

 • spolupracuje při zajišťování financování výstavby a dalších akcí,

 • spolupracuje při řešení energetických záležitostí města,

 • centrální poradenství a konzultace pro ostatní odbory MěÚ v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Organizační schéma městského úřadu je uvedeno v příloze organizačního řádu.

ČÁST IV.
Zaměstnanci města

Čl. 11
Zásady vnitřního styku

Vzor

 • odbory a oddělení městského úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti si vzájemně poskytovat informace pro plnění úkolů, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a oddělení a vzájemně spolupracovat pro úspěšné a efektivní plnění úkolů,

 • ve spolupráci odborů a útvarů si v rámci svých povinností a možností vycházejí bezvýhradně vstříc, zejména v otázkách, které spadají do působnosti i více než dvou útvarů.

 • při koordinaci stanovisek se podřizují rozhodnutí RM, které sleduje přípravu stanovisek vyžadovaných vyššími územními orgány, resp. poskytovaných orgány města podle příslušných předpisů

 • při řešení sporů ze zabezpečování pracovních úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci a mezi odbory postupuje vždy vedoucí odboru a tajemník především formou dohody. Pokud se nedospěje k dohodě, rozhoduje tajemník a teprve nesouhlas (odvolání – stížnost) řeší RM.

Čl. 12
Vedoucí zaměstnanci

Za vedoucí zaměstnance se považují:

Vzor

 • starosta

 • místostarosta

 • tajemník MěÚ

 • vedoucí odborů

 • vedoucí investičního oddělení

 • vedoucí kulturního domu a muzea

 • velitel městské policie

 • Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za správné a včasné rozpracování a provádění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády ČR, a dalších orgánů, pokud z nich vyplývají úkoly pro město, usnesení ze zasedání ZM a RM, i za dodržování zákonů a ostatních právních předpisů.

 • Práva, povinnosti a postavení starosty a místostarosty upravují čl. 6 a 7.

Tajemník MěÚ

Vzor

 • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi

 • je nadřízený všem zaměstnancům MěÚ

 • zabezpečuje plnění usnesení ZM a RM a plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a usnesení rady města

 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů

 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu a organizačních složkách města

 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu

 • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu

 • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu

 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města

Nahrávám...
Nahrávám...