dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze vstupného

14.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.0.4 Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze vstupného

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení zde

OBEC KRÁSNÁ LHOTKA
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka
Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vzor
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Krásná Lhotka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek”).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Krásná Lhotka. 1 )

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. 2 )

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 3 )

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do x dnů po konání akce.

(2) V ohlášení poplatník uvede 4 )

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. údaje rozhodné pro stanovení poplatku (zejména typ akce, datum konání akce, výše vybraného vstupného, případné důvody pro osvobození od poplatku nebo poskytnutí úlevy),
  4. volbu placení poplatku sazbou z vybraného vstupného nebo paušální částkou; pokud
Nahrávám...
Nahrávám...