dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.0.3 Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení zde

OBEC KRÁSNÁ LHOTKA

Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Krásná Lhotka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen "poplatek").

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Krásná Lhotka.1)

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2)

Čl. 3

Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 (dále jen "poplatník").3)

Čl. 4

Veřejná prostranství

(VARIANTA I)

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství

  1. ...........................................,
  2. ...........................................,
  3. ............................................

(VARIANTA II)

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, a graficky jsou vyznačena na mapě v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději x dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než x dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejbližší příští pracovní den.

  • V ohlášení poplatník uvede4)

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku; zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností zakládajících nárok na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5)

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6)

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje

Nahrávám...
Nahrávám...