dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku z pobytu

9.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.0.2 Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku z pobytu

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení zde

OBEC KRÁSNÁ LHOTKA
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka
Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka
o místním poplatku z pobytu

Vzor
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Krásná Lhotka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek”).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Krásná Lhotka. 1 )

Čl. 2

Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

(2) Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. 2 )

Čl. 3

Poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník”). 3 )

(2) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce”). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 4 )

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do x dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

(2) V ohlášení plátce uvede 5 )

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
 3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 6 )

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 7 )

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. 8 )

Čl. 5

Evidenční povinnost

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 9 )

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

 1. den počátku a den konce pobytu,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
 3. datum narození,
 4. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
  1. občanský průkaz,
  2. cestovní doklad,
  3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
  4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
  5. průkaz o povolení k pobytu,
  6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
  8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
  9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
 5. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Čl. 6

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu 10 ), pokud

 1. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, a
 2. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů
Nahrávám...
Nahrávám...