dnes je 26.2.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se vymezují části obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

28.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.13 Vzor nařízení, kterým se vymezují části obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

reed

Vzor ke stažení zde

Obec .......................

Nařízení č. ..............,

kterým se vymezují části obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada obce/města ........... se na svém zasedání dne .........., usnesením č. .........., usnesla na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení) vydat toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení části obce

Části obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

  1. k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
  2. k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k zajištění celního odbavení jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
  3. ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené části obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené části obce, jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Části obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k účelům uvedeným v § 23 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vymezeny v příloze č. 4.

Čl.2
Placení sjednané ceny

Sjednaná cena se platí:

  1. v případech uvedených v čl. 1 písm. a) tohoto nařízení prostřednictvím parkovacích hodin,
  2. v případě uvedeném v čl. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Obecní úřad.

Zaplacení sjednané ceny se prokáže umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na parkovacím lístku nebo parkovací kartě čitelné přes okno vozidla.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č. ..............

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne

Nahrávám...
Nahrávám...