dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu - exekuční titul = vykonatelný platební výměr

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.0.3 Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu - exekuční titul = vykonatelný platební výměr

MF ČR

Vzor ke stažení

Obecní (městský) úřad

odbor................................. (popř. bez označení odboru)

..............................................

Č.j. .......................................

Vyřizuje:

Telefon:

V............................., dne.....................................

Příjemci rozhodnutí:

Dlužník:

jméno, příjmení, adresa (identifikátor = datum nar., IČO)

...................................................

Poddlužník:

označení poskytovatele platebních služeb (obchodní jméno, sídlo, IČO)

..................................................

Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu

Obecní (městský) úřad v .................. (dále jen "správce místních poplatků") podle ust. § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a ust. § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “o.s.ř.“),

nařizuje

daňovou exekuci přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb

k vymožení nedoplatku z titulu vykonatelného platebního výměru č. j. ..................................., ze dne..................... ve výši ................ Kč

a exekučních nákladů za nařízení daňové exekuce dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu ve výši ............. Kč,

celkem tedy pro nedoplatek ...........................Kč (slovy: ............................. korunčeských ............hal).

(lze vymáhat více nedoplatků jedním exekučním příkazem, v tom případě je třeba uvést všechny exekuční tituly a jednotlivé částky; exekuční náklady se vypočtou ze součtu jednotlivých nedoplatků dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu)

Shora uvedenému poddlužníkovi se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce, nevyplácel peněžní prostředky z účtu dlužníka

č. ................................... (může být uvedeno i více čísel účtů, pokud u téhož peněžního ústavu existují. V tom případě budou prostředky odepsány z účtů v pořadí, jak je uvedeno v exekučním příkazu s tím, že postačí-li k úhradě celého nedoplatku prostředky na účtu uvedeném v prvním pořadí, další účty blokovány nebudou),

ze kterého se přikazuje pohledávka, neprováděl na něho započtení a ani jinak s ním nenakládal, a to až do celkové výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařizována; to se týká i peněžních prostředků, které dojdou na tento účet do šesti měsíců ode dne vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (ust. § 190 odst. 2 daňového řádu).

Daňová exekuce zaniká odepsáním peněžních prostředků dlužníka z jeho účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částek uvedených v exekučním příkazu, a jejich vyplacením shora

Nahrávám...
Nahrávám...