dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz na srážky ze mzdy či z jiných příjmů - exekuční titul = vykonatelný výkaz nedoplatků

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.0.2 Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz na srážky ze mzdy či z jiných příjmů - exekuční titul = vykonatelný výkaz nedoplatků

MF ČR

Vzor ke stažení

Vzor
Obecní (městský) úřad

odbor................................. (popř. bez označení odboru)

..............................................

Č.j. .......................................

Vyřizuje:

Telefon:

V……………………….., dne……………………………….

Příjemci rozhodnutí:

Dlužník:

jméno, příjmení, adresa (identifikátor = datum nar., IČO)

...................................................

Poddlužník:

označení poddlužníka uvedením jména a příjmení/obchodního jména, sídla, data narození/IČO)

..................................................

Exekuční příkaz na srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů

Obecní (městský) úřad v ……………… (dále jen „správce místních poplatků”) podle ust. § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. a) a ust. § 187 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “o.s.ř.“),

nařizuje

daňovou exekuci srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů

k vymožení nedoplatku ve výši ……………. Kč

a exekučních nákladů za nařízení daňové exekuce dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu ve výši …………. Kč,

celkem tedy pro nedoplatek ………………………Kč (slovy: ……………………….. korunčeských …………hal).

(lze vymáhat více nedoplatků z více vykonatelných výkazů nedoplatků jedním exekučním příkazem, v tom případě je třeba níže uvést všechny exekuční tituly = vykonatelné výkazy nedoplatků; exekuční náklady se vypočtou ze součtu všech nedoplatků dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu)

Shora uvedenému poddlužníkovi

se přikazuje,

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce prováděl ze mzdy či z jiných příjmů dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, a to až do výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařízena, tj. včetně exekučních nákladů dle ust. § 183 odst. 1 a 4 daňového řádu. Rozsah srážek je podle ust. § 177 odst. 1 daňového řádu stanoven ust. § 277 a násl. o.s.ř.

Podle ust. § 187 odst. 2 a ust. § 177 odst. 1 daňového řádu, ust. § 283 a ust. § 291 o.s.ř. je poddlužník povinen částky sražené ze mzdy nebo z jiných příjmů dlužníka (ust. § 299 o.s.ř.) vyplácet shora uvedenému správci místního poplatku na jeho účet č. …………………………., vedený u …………………………………, konstantní symbol …………………………, variabilní symbol………………………….. .

Dlužník ztrácí dnem, kdy byl poddlužníkovi doručen tento exekuční příkaz, právo na vyplacení té části mzdy nebo jiného příjmu dle ust. § 299 o.s.ř., která odpovídá výši srážek (ust. § 177 odst. 1 daňového řádu, ust. § 282 odst. 3 a ust. § 299 o.s.ř.).

Exekučním titulem, na základě něhož se daňová exekuce pro výše uvedený nedoplatek nařizuje, je

1. vykonatelný výkaz nedoplatků č. j. ……………………………. ze dne …………………… v celkové výši …………………., sestavený z údajů evidence daní ke dni …………………., který sestává z těchto jednotlivých položek:

pol. 1 místní poplatek ze psů ……….

pol. 2 místní poplatek z pobytu ………

……

2. vykonatelný výkaz nedoplatků č. j. ……………………………. ze dne …………………… v celkové výši …………………., sestavený z údajů evidence daní ke dni …………………., který sestává z těchto jednotlivých položek:

pol. 1, místní oplatek ze vstupného ………

…….

uvést údaje o jednotlivých nedoplatcích zařazených na výkazu nedoplatků (tj. zejména pořadové číslo nedoplatku na výkazu nedoplatků, druh místního poplatku, číslo jednací a den

Nahrávám...
Nahrávám...