dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětného prodeje (movité věci)

8.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.3.2
Vzor – Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětného prodeje (movité věci)

Mgr. Marek Zeman

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

(dále jen "Smlouva")

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená paní ...

(dále jen "Prodávající")

a

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená paní ...

(dále jen "Kupující")

(dále společně též "Smluvní strany")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Prodávající prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující majetek:

a) mobilní telefon zn: ... typ: ...,

b) tablet zn: ... typ: ...,

c) notebook značky ..., typ ... ,

d) tiskárna inkoustová zn: ... typ:...,

e) stůl kancelářský (1ks) hnědý,

f) židle kancelářská látková, černá.

(vše společně s veškerými součástmi a příslušenstvím dále jen "Předmět koupě").

1.2 Specifikace Předmětu koupě byla Kupujícímu předána při podpisu této Smlouvy.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky právní či faktické povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této Smlouvy.

II.
Projev vůle smluvních stran

2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu Předmět koupě uvedený v odst. 1.1 této Smlouvy a Kupující tento Předmět koupě přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle čl. III této Smlouvy.

III.
Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za Předmět koupě ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) (dále jen "Kupní cena"), přičemž Kupní cena bude celá zaplacena z vlastních zdrojů Kupujícího.

3.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu v následujících splátkách:

a) částku ve výši ... (slovy: ... korun českých) nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy,

b) částku ve výši ... (slovy: ... korun českých) nejpozději do ... ,

c) částku ve výši ... (slovy: ... korun českých) nejpozději do ... .

IV.
Prohlášení Smluvních stran

4.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné právní vady, zejména že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, nájemní ani jiná užívací práva žádných osob, ani práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce, ani jiné právní povinnosti a že Předmět koupě není předmětem žádného správního ani soudního řízení, včetně řízení insolvenčního a exekučního.

4.2 Prodávající dále prohlašuje, že stav Předmětu koupě odpovídá jeho stáří a obvyklému opotřebení a že mu nejsou známy žádné věcné vady Předmětu koupě, na které by měl Kupujícího upozornit.

4.3 Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně Předmětu koupě zakládaly práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy.

4.4 Kupující prohlašuje, že mu je stav Předmětu koupě dobře znám.

V.
Výhrada zpětného prodeje

5.1 Smluvní strany tímto ve smyslu § 2139 NOZ k Předmětu koupě sjednávají výhradu zpětného prodeje. Prodávající je tedy povinen na písemnou žádost Kupujícího od něj koupit Předmět koupě zpět a zaplatit Kupujícímu úplatu dle podmínek této Smlouvy.

5.2 Kupující má právo žádat Prodávajícího o zpětný prodej Předmětu koupě nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

5.3 V případě, že Kupující vůči Prodávajícímu uplatní právo na zpětný prodej Předmětu koupě, je Prodávající povinen koupit Předmět koupě zpět a zaplatit Kupujícímu úplatu. Uplatní-li Kupující své právo vůči Prodávajícímu nejpozději 2 (dva) měsíce od počátku běhu lhůty uvedené v odst. 5.2 této Smlouvy, je Prodávající povinen Kupujícímu jako úplatu zaplatit částku ve výši 90 % (devadesáti procent) Kupní ceny. Uplatní-li Prodávající své právo vůči Kupujícímu po uplynutí 2 (dvou) měsíců,

Nahrávám...
Nahrávám...