dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětné koupě (nemovitost)

8.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.3.1
Vzor – Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětné koupě (nemovitost)

Mgr. Marek Zeman

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

(dále jen "Smlouva")

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená paní ...

(dále jen "Prodávající")

a

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená paní ...

(dále jen "Kupující")

(dále společně též "Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví následující nemovitosti:

a) pozemek parc. č. ... – trvalý travní porost o výměře dle katastru nemovitostí ... m2,

b) pozemek parc. č. ... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle katastru nemovitostí ... m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. ... – objekt k bydlení (dále jen "Stavba"),

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ... vedeném Katastrálním úřadem pro ..., katastrální pracoviště ..., pro k. ú. ..., obec ... (dále jen "Pozemky").

1.2 Společně s Pozemky uvedenými v odst. 1.1 této smlouvy se převádí mimo jiné i následující součásti a příslušenství pozemku parc. č. ..., a sice:

a) přípojka zemního plynu zakončená ve zděném pilířku,

b) přípojka elektřiny zakončená ve zděném pilířku,

c) přípojka pitné vody zakončená uzávěrem vody umístěným pod povrchem země.

(Pozemky a Stavba uvedené v odst. 1.2 této smlouvy dále společně jen "Nemovitosti".)

II.
Projev vůle smluvních stran

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícímu Nemovitosti uvedené v čl. I této Smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak on sám tyto vlastní a užívá, a zavazuje se na Kupujícího převést vlastnické právo k těmto Nemovitostem. Kupující tyto Nemovitosti od Prodávajícího kupuje a přijímá do výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle podmínek této Smlouvy.

III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za pozemek parc. č. ... včetně součástí a příslušenství činí ... Kč (slovy: ... korun českých) a kupní cena za pozemek parc. č. ..., jehož součástí je Stavba, včetně součástí a příslušenství činí ... Kč (slovy: ... korun českých). Konečná kupní cena za Nemovitosti tak činí ... Kč (slovy: ... korun českých) (dále jen "Kupní cena").

3.2 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu nejpozději do 15 (patnácti) dnů od podpisu této Smlouvy, a to na zvláštní úschovní účet advokáta ... č. .../... vedený u ... (dále jen "Úschovní účet"), a to za podmínek stanovených v separátní smlouvě o úschově ze dne ... .

3.3 V případě, že Kupující neuhradí Kupní cenu řádně a včas, přestože Prodávající splní své povinnosti podle této Smlouvy, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.4 V případě, že Prodávající nezaplatí Kupní cenu včas dle podmínek této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) za každý den prodlení až do vystavení a předání takového písemného potvrzení Kupujícímu.

IV.
Prohlášení účastníků

4.1 Prodávající prohlašuje, že Nemovitosti nemají žádné právní vady, zejména že na nich neváznou žádné dluhy, věcná práva, zástavní práva, věcná ani jiná břemena či zatížení, nájemní ani užívací práva žádných osob ani práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce, ani jiné právní povinnosti, které by znemožňovaly převod, a dále že Nemovitosti nejsou zatíženy jinými závazky finančního či jiného druhu a že Nemovitosti nejsou předmětem žádného správního ani soudního řízení, včetně řízení insolvenčního a exekučního.

4.2 Prodávající dále prohlašuje, že Pozemky jsou v aktuálním schváleném územním plánu obce jako pozemky umožňující výstavbu rodinného či bytového domu.

4.3 Prodávající dále prohlašuje, že stav Nemovitostí odpovídá jejich stáří a obvyklému opotřebení a že mu nejsou známy žádné věcné vady Nemovitostí, na které by měl Kupujícího upozornit.

4.4 Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně Nemovitostí zakládaly práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Nemovitostí podány žádné návrhy na zápis takových práv do katastru nemovitostí.

4.5 Prodávající se zavazuje, že do dne vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí podle této Smlouvy nepřevede Nemovitosti na třetí osobu ani nezřídí ve prospěch třetích osob žádná práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy a ani jinak Nemovitosti nezatíží.

4.6 V případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího dle odst. 4.1 až 4.4 této Smlouvy ukáže být nepravdivé nebo neúplné, nebo v případě, že Prodávající poruší závazek dle odst. 4.5 této smlouvy, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se tato smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit již navzájem poskytnutá plnění podle této Smlouvy.

V.
Výhrada zpětné koupě

5.1 Smluvní strany tímto ve smyslu § 2135 a násl. NOZ k Nemovitostem sjednávají výhradu zpětné koupě, a to jako věcné právo. Kupující je tedy na písemnou žádost Prodávajícího povinen převést Nemovitosti zpět na Prodávajícího, za což je Prodávající povinen mu zaplatit úplatu dle podmínek této Smlouvy.

5.2 Prodávající má právo žádat Kupujícího o zpětný převod Nemovitostí nejpozději do 5 (pěti) let ode dne, kdy dojde ke vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Nemovitostem na základě této Smlouvy do katastru nemovitostí.

5.3 V případě, že Prodávající vůči Kupujícímu uplatní právo na zpětný převod Nemovitostí, je povinen Kupujícímu zaplatit úplatu. Uplatní-li Prodávající své právo vůči Kupujícímu nejpozději dva roky od počátku běhu lhůty dle odst. 5.2 této Smlouvy, je povinen Kupujícímu jako úplatu zaplatit částku

Nahrávám...
Nahrávám...