dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva na materiál a zboží

7.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1
Vzor – Kupní smlouva na materiál a zboží

JUDr. Vladimíra Knoblochová

...........................................

se sídlem na adrese ...........................................

IČO: ...........................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................... soudem v ......................., oddíl ............, vložka ............

zastoupená .............................

číslo účtu: ...........................................

(dále jako "kupující" na straně jedné)

a

...........................................

se sídlem na adrese ...........................................

IČO: ...........................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................ soudem v .................., oddíl ................, vložka ......................

zastoupená ...........................................

číslo účtu: ...........................................

(dále jako "prodávající" na straně druhé)

(kupující a prodávající dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), tuto

kupní smlouvu
I.

1.1 Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží specifikované v čl. 1.2 této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.2 Předmětem koupě je: ........................................... (podrobný popis materiálu nebo zboží, jeho množství a kvalitativní požadavky) (dále jako "předmět koupě").

1.3 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu v dohodnutém termínu, množství, jakosti a provedení. Spolu s předmětem koupě je prodávající povinen předat kupujícímu dodací list, případně návod na údržbu a obsluhu, montážní návod, záruční list, atesty, prohlášení o shodě a další doklady vyžadované právními předpisy.

1.4 Kupující se zavazuje za předmět koupě zaplatit kupní cenu ve výši a lhůtě sjednané touto smlouvou.

II.
Prohlášení smluvních stran

2.1 Prodávající prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem předmětu koupě a je oprávněn s předmětem koupě disponovat ve smyslu této smlouvy;

b) na předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob;

c) neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně předmětu koupě dle této smlouvy zakládaly vlastnická práva;

d) ohledně předmětu koupě není vedeno žádné řízení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí ani jiné soudní, rozhodčí, exekuční nebo správní řízení;

e) nemá žádné daňové ani jiné dluhy vůči finančním či jiným orgánům státní správy, z důvodu jejichž existence by mohlo být zřízeno zástavní právo k předmětu koupě na základě zákona;

f) proti němu nebyl nařízen či podán návrh na nařízení výkonu soudního nebo správního rozhodnutí či exekuce;

g) na jeho majetek ke dni uzavření této smlouvy nebyl prohlášen konkurs a insolvenční soud nevydal rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku;

h) předmět koupě nebyl vložen do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva;

i) jeho dispoziční právo k předmětu koupě není nijak omezeno zákonem, soudním či správním rozhodnutím ani smluvně;

j) s předmětem koupě nenaložil způsobem, který by bránil naplnění účelu této smlouvy;

k) kupujícího písemně upozornil na veškeré vady předmětu koupě, o kterých ví a jiné vady předmět koupě nemá;

l) při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a další související smlouvy dle § 1728 odst. 2 NOZ, a že neočekává ani nepožaduje od kupujícího žádné další informace v této souvislosti.

2.2 Kupující prohlašuje, že:

a) si předmět koupě prohlédl, a že jej do svého vlastnictví bez výhrad přijímá;

b) při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a další související smlouvy dle § 1728 odst. 2 NOZ, a že neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informace v této souvislosti;

c) uzavření této smlouvy ani žádného dalšího dokumentu souvisejícího s touto smlouvou ze strany kupujícího nepředstavuje porušení žádného právního předpisu, smluvní nebo jiné povinnosti nebo rozhodnutí kompetentního státního nebo jiného správního orgánu vztahujícího se na kupujícího;

d) má, případně bude mít v příslušnou dobu k dispozici dostatek likvidních prostředků k provedení platby kupní ceny v souladu s čl. III této smlouvy.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že kupující nepřejímá jakékoliv závady váznoucí na předmětu koupě s výjimkou těch, které jsou uvedeny v této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že jim jiné závady na předmětu koupě nejsou známy.

2.4 Prodávající se zavazuje, že ohledně předmětu koupě nebude do doby do okamžiku dodání kupujícímu činit žádná právní jednání ani faktické úkony, kterými by předmět koupě omezoval, zatěžoval nebo fakticky poškozoval. Poruší-li prodávající jakoukoliv shora uvedenou povinnost, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ........................ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu vzniklé škody.

III.
Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za předmět koupě blíže specifikovaný v článku I této smlouvy ve výši ........................ Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) s tím, že DPH bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

3.2 Cena díla bude kupujícím hrazena následovně:

a) ........................,

b) .........................

3.3 Každá faktura vystavená prodávajícím bude vystavena se splatností nejméně čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení faktury a musí být doručena do pěti (5) dnů od vystavení kupujícímu. V případě pozdějšího doručení se splatnost faktury o tuto dobu pozdějšího doručení prodlužuje. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

3.4 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti dle § 435 NOZ a bude v ní uvedeno číslo účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě, případně oznámené kupujícímu v souladu s odst. 3.7 tohoto článku.

3.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, kupující fakturu vrátí prodávajícímu se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

3.6 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky kupujícího spojené s platbou kupní ceny hradí kupující.

3.7 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu prodávajícího lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným prodávajícím osobám oprávněným k jednání za kupujícího, a to nejpozději před odesláním faktury, jíž se změna účtu týká. Listina obsahující toto sdělení musí být originálem (nikoli kopií) a musí být podepsána osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy.

3.8 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 NOZ sjednávají promlčecí lhůtu 10 let ve vztahu k pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu, a to včetně budoucích pohledávek kupujícího.

IV.
Předání a převzetí zboží, přechod nebezpečí škody na věci

4.1 Smluvní strany se dohodly, že místem dodání zboží dle této smlouvy je provozovna kupujícího na adrese ........................ (dále jen "místo dodání").

4.2 Dopravu předmětu koupě do místa dodání zajišťuje prodávající. Prodávající informuje kupujícího o předpokládaném okamžiku dodání předmětu koupě alespoň sedm (7) dní předem. Kupující je povinen prodávajícímu dodání předmětu koupě do místa dodání umožnit a předmět koupě v místě dodání převzít. O dodání předmětu koupě sepíší smluvní strany předávací protokol, případně dodací list, který podepíší odpovědní zástupci prodávajícího i kupujícího, případně prodávajícím k tomu pověřený dopravce.

4.3 Kupující je povinen předmět koupě prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku při předání předmětu koupě a zaznamenat veškeré případné zjistitelné vady v předávacím protokolu, případně na dodacím listu. Prodávající je povinen případné vady (jde-li o vady předmětu koupě) uvedené v předávacím protokolu odstranit bez zbytečného odkladu. Kupující je povinen předmět koupě převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které však samostatně či ve spojení s dalšími nebrání užívání a

Nahrávám...
Nahrávám...