dnes je 3.12.2023

Input:

Vzor dohody o převodu zřizovatelských práv

20.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.1 Vzor dohody o převodu zřizovatelských práv

reed

Vzor ke stažení zde

Dohoda
uzavřená mezi krajem jako dosavadním zřizovatelem
a obcí jako zřizovatelem, na kterého přejdou
zřizovatelské kompetence

kraj
adresa

zastoupený: hejtmanem v plné moci zastoupeným,
náměstkem hejtmana, pověřeným vedením resortu školství

– jako předávající subjekt

a

město...............................,

se sídlem v ....................................,

zastoupené ...................................., starostou města,

IČ: .........................

– jako přejímající subjekt

uzavřely tuto

dohodu o převodu zřizovatelských práv u těchto příspěvkových organizací:

I.
Předmět dohody

Na základě usnesení Rady kraje č. ........ ze dne ........Záměr změny zřizovatele u vybraných příspěvkových organizací z kraje na obce, usnesení Rady kraje č. ........ ze dne ........ , Zastupitelstva kraje č. ........ ze dne ........ a usnesení Zastupitelstva Města ........ č. ........ ze dne ........ se obě strany dohodly na převodu zřizovatelských práv níže uvedené školy.

Předávanou příspěvkovou organizací je:

Název školy v souladu se zřizovací listinou

...................................................................

II.
Převod zřizovatelských práv

Převod zřizovatelských práv se uskuteční ke dni .................

III.
Rejstřík škol a školských zařízení

Při změně zřizovatele dojde k převzetí vzdělávací činnosti školy (školského zařízení) v plném rozsahu. Nejedná se tedy o výmaz stávající školy (školského zařízení) z rejstříku a zápis školy (školského zařízení) nové. Změna zřizovatele se bude posuzovat jako změna v údajích uváděných v rejstříku škol a školských zařízení. Žádost o změnu zápisu ve školském rejstříku podá .......... kraj.

IV.
Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí ze stávajícího zaměstnavatele – příspěvkové organizace zřízené .......... krajem na přejímajícího zaměstnavatele – příspěvkové organizace zřízené obcí v plném rozsahu. Ke dni ........ bude vyhotoven protokol o převzetí zaměstnanců a pracovněprávních závazků mezi stávající a nově vzniklou příspěvkovou organizací.

V.

Nahrávám...
Nahrávám...