dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o výkonu pracovní pohotovosti

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.2
Vzor – Dohoda o výkonu pracovní pohotovosti

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

SOFTCOMP, a. s.

IČO: 236 54 663

se sídlem: Václavské náměstí 15, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 3456

jejímž jménem jedná: Kamil Novák, předseda představenstva

(dále jako "zaměstnavatel" na straně jedné)

a

Jaromír Dub

nar. 15. prosince 1972

bytem: U lesíka 13, Praha 9, PSČ 199 00

(dále jako "zaměstnanec" na straně druhé)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

dohodu o výkonu pracovní pohotovosti
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. dubna 2016 pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje na pozici elektrotechnik.

1.2 Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje, že bude každý druhý víkend v kalendářním měsíci, vždy v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod., vykonávat pracovní pohotovost.

1.3 Smluvní strany se dohodly, že výkon pracovní pohotovosti bude spočívat zejména v následujících činnostech a úkonech ze strany zaměstnance:

  • zaměstnanec se bude v době pracovní pohotovosti zdržovat na adrese svého bydliště či v jeho blízkosti, případně na jiném zaměstnavateli předem oznámeném místě,

  • zaměstnanec se zavazuje být po celou dobu výkonu pracovní pohotovosti dostupný na telefonním čísle 737654123, případně na jiném telefonním čísle, na kterém se smluvní strany výslovně předem dohodnou,

  • zaměstnanec se zavazuje

Nahrávám...
Nahrávám...