dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor - Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ

20.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9.1
Vzor – Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 23456

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "věřitel“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "dlužník“)

(věřitel a dlužník dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1995 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

dohodu o prominutí dluhu
I.

1.1 Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 12. 5. 2019 uzavřely kupní smlouvu, na základě které se věřitel zavázal dodat dlužníkovi v kupní smlouvě specifikované zboží a dlužník se zavázal zaplatit věřiteli kupní cenu ve výši 500 000 Kč. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

1.2 Smluvní strany dále shodně potvrzují, že dlužník neuhradil kupní cenu včas a věřiteli vznikl nárok na smluvní pokutu ve výši 4 500 Kč. Dlužník má tedy ke dni uzavření této dohody dluh vůči věřiteli ve výši 4 500 Kč.

II.
Prominutí dluhu

2.1 Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.

3.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany,

Nahrávám...
Nahrávám...