dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Darovací smlouva - pozemky

25.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Vzor – Darovací smlouva – pozemky

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Kamila Novotná

nar. 12. 2. 1935

trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01

(dále jako „dárkyně” na straně jedné)

a

František Novotný

nar. 14. 12. 1953

trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00

(dále jako „obdarovaný”)

(dárkyně a obdarovaný dále též společně jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ”) ve spojení s § 1105 NOZ, tuto

darovací smlouvu
I.
Předmět darování

1.1 Dárkyně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto pozemků:

  • parc. č. 222/1,

  • parc. č. 522,

  • parc. č. 545/2,

nacházejících se v katastrálním území Hostivice, zapsaných na listu vlastnictví č. 123, pro katastrální území Hostivice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ.

Pozemky označené v odst. 1.1 této smlouvy budou dále označovány společně jako „Pozemky”, nebo také jako „Předmět daru”.

1.2 Dárkyně má zájem bezplatně převést na obdarovaného vlastnické právo k Pozemkům a obdarovaný má zájem vlastnické právo k Pozemkům nabýt.

1.3 Dárkyně a obdarovaný prohlašují, že jsou osoby blízké ve smyslu § 22 NOZ.

1.4 Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je výpis z LV č. 123, k. ú. Hostivice, pořízený z internetu, na kterém jsou zapsány Pozemky.

II.
Darování (projev vůle)

2.1 Dárkyně touto smlouvou bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k Předmětu daru a obdarovaný Předmět daru do svého vlastnictví přijímá.

2.2 Vlastnictví k Předmětu daru nabývá obdarovaný vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí s tím, že právní účinky vkladu nastanou ke dni, kdy návrh na zápis dojde příslušnému katastrálnímu úřadu.

III.
Prohlášení smluvních stran a jiná ujednání

3.1 Obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s faktickým a právním stavem Pozemků, Pozemky si důkladně prohlédl a v tomto stavu

Nahrávám...
Nahrávám...