dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Darovací smlouva - movitá věc

25.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2
Vzor – Darovací smlouva – movitá věc

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Tomáš Vopálka

nar. 17. 2. 1974

bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jako "dárce" na straně jedné)

a

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

úč. čís. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "obdarovaný")

(dárce a obdarovaný dále též společně jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "NOZ") ve spojení s § 1101 a násl. NOZ, tuto

darovací smlouvu
I.

1.1 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této movité věci:

Název: Osobní automobil Škoda Octavia, RZ 6A3 55221

Typ, značka, tech. pop.: identifikační číslo vozidla (VIN): 2GKVJ12T85P652890

Datum výroby: 20. 9. 2011

PC (Kč): 325 000

Movitá věc specifikovaná v tomto článku bude dále označována jako "Předmět daru".

1.2 Dárce má zájem bezplatně převést na obdarovaného vlastnické právo k Předmětu daru a obdarovaný má zájem vlastnické právo k Předmětu daru nabýt.

II.
Darování (projev vůle)

2.1 Dárce touto smlouvou bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k Předmětu daru a obdarovaný Předmět daru do svého vlastnictví přijímá.

2.2 Vlastnické právo k Předmětu daru nabývá obdarovaný dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto okamžikem na obdarovaného přechází nebezpečí škody na Předmětu daru.

III.
Prohlášení smluvních stran a jiná ujednání

3.1 Dárce seznámil obdarovaného se stavem Předmětu daru a současně prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy na Předmětu daru neváznou žádné dluhy, nedoplatky, zástavní práva, zadržovací práva, předkupní práva či jiná práva třetích osob a že žádná třetí osoba nemá právo Předmět daru užívat.

3.2 Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav Předmětu daru, včetně všech jeho součástí a příslušenství, znám a že si jej před uzavřením této smlouvy dobře prohlédl.

IV.
Předání a převzetí Předmětu daru

4.1 Smluvní strany si potvrzují, že obdarovaný při podpisu této smlouvy Předmět daru od dárce převzal, a to včetně všech součástí a příslušenství. Spolu s Předmětem daru předal dárce obdarovanému i velký technický průkaz, malý technický průkaz, potvrzení o pojištění a veškeré další dokumenty, které

Nahrávám...
Nahrávám...