dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)

7.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.1.1 Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Čl. …..
Smluvní pokuta

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Čl. …….
Cenová doložka

1. Smluvní strany se v souladu s § 2154 a násl. NOZ dohodly na dodatečné úpravě kupní ceny, změní-li se ceny některých výrobních nákladů nejméně o 5 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy. Kupní cena bude upravena (zvýšena či snížena) tak, aby odpovídala změně výrobních nákladů. Výrobními náklady rozhodnými pro úpravu kupní ceny se rozumí

Nahrávám...
Nahrávám...