dnes je 21.4.2024

Input:

Vstup obce do obchodní společnosti - soukromé polikliniky

18.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Formy, výhody a nevýhody, jakými může obec vstoupit do obchodní společnosti pronajímající nebytové prostory doktorům pro jejich ambulance.

Z ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), vyplývá, že územní samosprávný celek (tj. obec, kraj nebo hlavní město Praha) se může spolu s jinými osobami stát účastníkem (společníkem) na činnostech jiných osob, zejména obchodních společností, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.

Z uvedeného ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že obec může vstoupit do jakékoliv již existující obchodní společnosti [v této souvislosti je vhodné pro doplnění připomenout, že z obchodních společností obec může založit pouze kapitálové obchodní společnosti, tedy akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným (nikoliv však již osobní obchodní společnosti, tj. veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost, popř. další typy obchodních společnosti jako jsou evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružen), jak stanoví § 23 odst. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů].

Právní postavení obchodních společnosti upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že z dotazu není zřejmé, o jaký typ obchodní společnosti se jedná, lze pouze obecně konstatovat, že problematiku vkladů do základního kapitálu obchodní společnosti (tj. otázku majetkového „vstupu“ do příslušné obchodní společnosti) upravují v obecné rovině pro všechny obchodní společnosti § 15 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž specifika vkladů ve vztahu ke konkrétním obchodním společnostem jsou dána příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích pro příslušnou obchodní společnosti (např. vklad u společnosti s ručením omezeným upravují § 142 až § 145 zákona o obchodních korporacích, a vkladová povinnost společníka u této obchodní společnosti je obsažena v § 150 a § 151 téhož zákona).

Nezbytným zákonným předpokladem pro vstup obce do jakékoliv obchodní společnosti je skutečnost, že tento vstup schválí zastupitelstvo dané obce. Uvedená podmínka vychází z ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Uvedené ustanovení tak koresponduje s výše uvedeným § 23 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení obecního zřízení, obec může vstoupit do již založené obchodní společnosti pouze na základě kladného rozhodnutí zastupitelstva obce, které bude rovněž rozhodovat o poskytnutí peněžitého či nepeněžitého

Nahrávám...
Nahrávám...