dnes je 13.7.2024

Input:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2.3 Veřejnoprávní smlouva – VZOR

Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda

Smluvní strany

Vzor
Magistrát města Plzně
odbor stavebně správní

se sídlem nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupen ……………………., vedoucím odboru

jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

(dále jen „stavební úřad”)

a

Společnost XY s.r.o.
IČO: …………………
se sídlem …………………………….
zastoupena ………………, jednatelem

(dále jen „stavebník”)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád” nebo ), a ustanovením § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon” nebo SZ), a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY
Čl. I
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je v souladu s ustanovením § 78a SZ stanovit práva a povinnosti smluvních stran tak, aby tato smlouva byla způsobilá v plném rozsahu nahradit územní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 76 a násl. SZ a dále v souladu s ustanovením § 116 SZ stanovit práva a povinnosti smluvních stran tak, aby tato smlouva byla způsobilá v plném rozsahu nahradit stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 SZ, a to zejména stanovit podmínky pro provedení a užívání stavby. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s ustanovením § 159 a násl. SŘ.

Čl. II
Předmět smlouvy
 1. Předmětem této smlouvy je udělení povolení k umístění a provedení stavby:
„Přístavba a stavební úpravy části provozovny společnosti Společnost XY s.r.o.”
(dále jen „stavba”),

která bude v souladu s grafickou přílohou, která tvoří Přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy, umístěna na pozemku parc. č. ……….., ostatní plocha, v katastrálním území Plzeň, který je ve vlastnictví stavebníka.

 1. Druh a účel umísťované stavby:

Účelem stavby je rozšíření stávajících prostor provozovny stavebníka, a to v rozsahu a pro účely stanovené v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy. Po provedení dané stavby budou nové prostory propojeny se stávajícím administrativním objektem a budou na tomto objektu staticky nezávislé. Podrobná specifikace stavby a její využití jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

 1. Stavbou budou dotčeny následující pozemky a stavby:
  • parc. č. …………., zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. ……, katastrální území Plzeň,

  • parc. č. ……….., zahrada, katastrální území Plzeň,

  • parc. č. ……….., ostatní plocha, katastrální území Plzeň,

  • parc. č. ……….., zahrada, katastrální území Plzeň.

 2. Stavební úřad dále v čl. V této smlouvy stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, přičemž stavitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.
 3. Stavba se nachází v zastavěném území a její umístění je v souladu s územně plánovací dokumentací, jakož i v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Čl. II
Souhlasy třetích osob
 1. V souladu s ustanovením § 168 SŘ nabyde tato smlouva účinnosti v okamžiku, kdy s ní třetí osoba, jejíchž práv nebo povinností se tato smlouva dotýká, vysloví písemný souhlas. V souladu s ustanovením § 78a odst. 4 a § 116 odst. 4 SZ zajistí stavebník souhlasy osob, které by jinak byly účastníky územního, resp. stavebního řízení.
 2. Osobami, které by jinak byly účastníky územního řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 SZ, pro účely uzavření této smlouvy jsou:
  • - Město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň,
  • - Pavel Novakovski, nar. 1. 1. 1940, bytem Svojkovice č.p. 450, 739 01,
  • - Václav Vrabec, nar. 19. 7. 1948, bytem Stavební 1164, Plzeň, 306 32,
  • - Karolína Tomášková, nar. 3. 9. 1972, bytem Dlouhá 13, Plzeň, 306 32.
 3. Osobami, které by jinak byly účastníky stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. b) až g) SZ, pro účely uzavření této smlouvy jsou:
  • - Pavel Novakovski, nar. 1. 1. 1940, bytem Svojkovice č.p. 450, 739 01,
  • - Václav Vrabec, nar. 19. 7. 1948, bytem Stavební 1164, Plzeň, 306 32,
  • - Karolína Tomášková, nar. 3. 9. 1972, bytem Dlouhá 13, Plzeň, 306 32.
 4. Souhlasy, které výše uvedené osoby udělili v souladu s ustanovením § 78a a § 116 SZ, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Čl. III
Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů
 1. Dotčenými orgány dle ustanovení § 136 odst. 1 SŘ pro účely této smlouvy jsou:
  • - Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň,
  • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor ……………….., se sídlem ………………… Plzeň,
  • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem ……………….., Plzeň,

(dále jen „dotčené orgány”).

 1. Dotčené orgány vydaly pro účely umístění a provedení stavby v souladu s touto smlouvou závazná stanoviska, resp. rozhodnutí, dle ustanovení § 78a § 116 SZ. Stanoviska, resp. rozhodnutí, dotčených orgánů tvoří Přílohu č. 2 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 2. Podmínky stanovené příslušnými stanovisky, resp. rozhodnutími, dotčených orgánů se stavebník zavazuje v plném rozsahu plnit.
Čl. IV
Stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury
 1. Vlastníky technické a dopravní infrastruktury pro účely této smlouvy jsou:
  • - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2,
  • - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 451 93 665, se sídlem 28. října č.p. 169, 709 34 Ostrava,
  • - GridServices, s.r.o., IČO: 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
  • - UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 005 62 262, se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

(dále jen „vlastníci technické a dopravní infrastruktury”).

 1. Vlastníci technické a dopravní infrastruktury vydaly pro účely umístění a provedení stavby v souladu s touto smlouvu stanoviska dle ustanovení § 78a a § 116 SZ. Stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury tvoří Přílohu č. 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 2. Podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou
Nahrávám...
Nahrávám...