dnes je 13.7.2024

Input:

Usnesení rady obce o pronájmu nemovitosti

9.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.0.5 Usnesení rady obce o pronájmu nemovitosti

MV ČR

Vzor ke stažení zde

Vzor
Usnesení č. …………… ze dne …………………….

Rada obce …………………….

I. schvaluje pronájem pozemku parc. č. …………………. o výměře ………………….. m2, nacházejícího

se v katastrálním území ………………….., který je zapsán na listu vlastnictví č. ……………………..

u Katastrálního úřadu pro …………………………., Katastrální pracoviště …………………………., panu

……………………………., nar. …………………………., trvale bytem č. p. ………………., obce ……………………, na dobu určitou do ………………………… za nájemné ve výši ……………. Kč/m2/rok. 1

II. ukládá starostovi obce ………….. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Přítomno: 5 členů (z 5 členů rady)

Pro: 5, Proti: 0

Nahrávám...
Nahrávám...