dnes je 9.6.2023

Input:

Usnesení o prominutí zmeškání lhůty

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Usnesení o prominutí zmeškání lhůty

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení


Vzor

Usnesení o prominutí zmeškání lhůty dle § 41 zákona č. 500/2004 Sb.


Tabulka


Městský úřad Vlašimodbor matriknám. J. Žižky z Trocnova258 04 Vlašim   

Vyřizuje: Mgr. Vít Žák  
V.............. dne ...............č. j. Mat-J/123/2006-8  


U S N E S E N Í

Městský úřad Vlašim, odbor matrik rozhodl jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ust. § 74 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, v řízení žádosti Esmeraldy Šťovíčkové, nar. 7. 12. 1978, bytem v Domašíně, Havlíčkovo nám. 5, o změnu jména, o žádosti Esmeraldy Šťovíčkové o prominutí zmeškání úkonu dle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:


Zmeškání úkonu spočívajícího v odstranění vady žádosti o zahájení řízení o změnu jména ze dne 15. ledna 2006 se Esmeraldě Šťovíčkové, nar. 7. 12. 1978, bytem v Domašíně, Havlíčkovo nám. 5, promíjí.


Odůvodnění:

Žádostí ze dne 15. ledna 2006 se Esmeralda Šťovíčková domáhala u matričního úřadu změny jména s odůvodněním, že své dosavadní jméno považuje v kombinaci s příjmením manžela přijatým po sňatku za dehonestující a nekombinovatelé. V žádosti však neuvedla, jak si přeje jméno změnit, tj. jaké nové jméno by mělo být zapsáno na místo stávajícího.

V souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu proto správní orgán vyzval žadatelku k odstranění této vady s upozorněním, že nebude-li vada ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy odstraněna, správní orgán řízení zastaví, neboť jde o vadu, která brání pokračování v řízení. Výzva k odstranění vady podání byla žadatelce doručena dne 17. ledna 2006, lhůta pro

Nahrávám...
Nahrávám...