dnes je 29.2.2024

Input:

Účetní výkazy a účetní závěrka

5.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.0.1 Účetní výkazy a účetní závěrka

PhDr. Jindra Dolejšová

Vzor ke stažení zde

Účetní závěrka, účetní uzávěrka

Údaje uvedené v účetní závěrce musí navazovat na účetní záznamy, zachycené v hlavní knize, a k datu účetní závěrky musí být provedena inventarizace, jíž se prokáže shoda účetnictví se skutečností. Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Za součást účetní závěrky se nepovažuje shromažďování informací pro statistické účely.

Při uzavírání účetních knih k rozvahovému (poslednímu) dni účetního období v souladu s § 19 zákona 563 rozlišujeme dva základní pojmy.

 1. Účetní uzávěrka – účetní jednotka provádí uzávěrkové práce, tj. zejména kontroluje správnost a úplnost zaúčtovaných účetních případů, věcné a časové rozlišení nákladů a výnosů s obdobím, s nímž souvisejí, dále provádí opravy účtů aktiv a pasiv na základě provedených inventarizací a na tomto základě provádí vlastní uzavírání účetních knih.

Účetní uzávěrka = uzavření všech účtů, které účetní jednotka v průběhu účetního období používala. Jedná se tedy o činnost spočívající:

 • ve zjištění obratů strany MD a D jednotlivých syntetických účtů,

 • ve zjištění konečných zůstatků jednotlivých syntetických účtů,

 • v převedení neboli přeúčtování zůstatků jednotlivých účtů na závěrkové účty.

Výsledkem účetní závěrky je stav, kdy rozvahové a výsledkové účty nevykazují zůstatky (tzv. 13. účetní období). Podmínkou provedení účetní závěrky je, že jsou zaúčtovány všechny účetní případy daného účetního období. K samotnému provedení účetní uzávěrky se používají speciální pomocné účty, které se nazývají "závěrkové účty" a jsou obsaženy v účtové skupině:

 • 49x – pro rozpočtovou sféru (účty 491, 492, 493 a 499) popsáno v ČÚS č. 702,

 • 96x – pro nevýdělečné organizace (účty 961, 962 a 963),

 • 70 x – pro podnikatele (účty 701, 702 a 710).

 • B.

Účetní závěrku – účetní jednotka sestavuje účetní výkazy dle § 18 zákona 563 a dle ustanovení vyhlášky 410.

Účetní závěrku definuje zákon o účetnictví v § 18 odst. 1 shodně pro všechny účetní jednotky. Účetní závěrkou se rozumí určitý výstup, tzn. určité údaje a informace uspořádané normativně stanoveným způsobem do nedílného celku tvořeného třemi povinnými částmi – rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Kromě těchto výkazů se sestavují ještě dva výkazy a to přehled (výkaz) o peněžních tocích – cash flow a přehled (výkaz) o změnách vlastního kapitálu. Tyto dva účetní výkazy sestavují pouze účetní jednotky, které účtují v plném rozsahu účetnictví.

Druhy účetních závěrek

Tabulka


Druhy účetních
závěrek 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky  Provedení inventarizace  
Řádná účetní
závěrka

(§ 19 odst. 1)   
Při uzavírání účetních knih k poslednímu
dni účetního období v souladu s § 17 odst. 2 písm. b) ZoÚ   
Účetní jednotka provede
inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek
ZoÚ v souladu s § 6 odst. 3,
§ 8 odst. 4 a § 29 a § 30 ZoÚ   
Mimořádná
účetní závěrka

(§ 19 odst. 1
ZoÚ)   
Při uzavírání účetních knih v ostatních
případech období podle § 17 odst. 2 písm. b) ZoÚ
nebo mimořádných případech   
Účetní jednotka provede
inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek
v souladu s § 6 odst. 3, § 8 odst. 4
a §§ 29 a § 30 ZoÚ   
Mezitímní
účetní závěrka

(§ 19 odst. 3
ZoÚ)   
Na základě zvláštních právních předpisů
(např. vyhl. 449/2009 Sb.) v průběhu
účetního období i k jinému okamžiku než
ke konci rozvahového dne, tj. 31. 3.,
30. 6. a 30. 9. (neuzavírají se účetní knihy)   
Účetní jednotka provede
inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek pouze
pro účely vyjádření ocenění
podle § 25 odst. 2 ZoÚ   

Postup prací při sestavení účetní závěrky a uzávěrky

 1. ad A)

Přípravné práce pro účetní uzávěrku

 1. postupovat v účetní jednotce podle vnitřní směrnice o účetní závěrce,
 2. postup prací stanovit (viz a)) zejména v souladu s ČÚS č. 702 (např. postup uzavírání na závěrkové účty 491, 492, 493 a 499),
  1. Inventarizace majetku a závazků dle vnitřní normy:
   • prokázat inventarizací (inventarizačními soupisy), že stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti,

   • inventarizace se provádí fyzicky u hmotného majetku, zásob, peněz a cenin nebo dokladově u závazků, pohledávek a ostatních složek aktiv a pasiv, u nichž nelze provést fyzickou inventuru,

   • vykázané inventarizační rozdíly zúčtovat do účetního období, za které se sestavuje účetní uzávěrka v souladu s § 30 odst. 7 zákona o účetnictví,

  2. Zúčtovat veškeré účetní případy v souladu s ČÚS č. 701 (body 5.3. a 5.4. okamžik uskutečnění účetního případu), patřící do účetního období, za které se účetní závěrka provádí:
   • zaúčtovat veškeré účetní případy, které se týkají dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS č. 708,

   • provést vyúčtování veškerých záloh, tj. na dlouhodobý majetek, provozních záloh, záloh na drobná vydání a ostatní zálohy poskytnuté zaměstnancům v souladu s ČÚS,

   • zaúčtovat stav zásob podle inventarizace u způsobu A i B, zúčtovat spotřebu zásob u způsobu A v souladu s ČÚS č. 707,

   • provést převod zásob a zboží z účtů 111 a 131 na účty 119 a 139 v souladu s ČÚS č. 707,

   • zaúčtovat spotřebu pohonných hmot (přehled o celoroční spotřebě a případné nadspotřebě), mezd a jejich zákonných odvodů, kurzových rozdílů apod.,

   • zúčtování úroků a poplatků banky včetně zkontrolování konečných zůstatků na bankovních účtech,

   • kontrola tvorby a čerpání finančních a peněžních (fond odměn, fond sociální, fond kulturních a sociálních potřeb pouze u příspěvkových organizací, fond rezervní, fond reprodukce majetku, fond rozvoje bydlení apod.) i majetkových fondů (fond dlouhodobého majetku, fond oběžných aktiv, fond hospodářské činnosti) v souladu s ČÚS č. 704,

   • vypořádání dotací, příspěvků, grantů apod. (ČÚS č. 703),

   • převody mezi bankovními účty, převody mezi zdroji,

   • zjištění výsledku hospodaření v souladu s ČÚS,

  3. Uzavírání účtů v souladu s ČÚS č. 702:
   • rozvahových a výsledkových souvisejících s hlavní i hospodářskou (doplňkovou) činností,

   • zjištění výsledku hospodaření v souladu s ČÚS 507,

   • rozpočtová sféra:

   • zůstatky účtů 222 a 223 (používají jen organizační složky státu) se převedou na speciální účet 499 – Zúčtování podle zvláštních předpisů,

   • zůstatky všech nákladových účtů třídy 5xx a výnosových účtů třídy 6xx se převedou na speciální účet 493 – Účet výsledku hospodaření,

   • zůstatky rozvahových účtů v účtové třídě 1xx, 2xx, 3xx a 4xx (s výjimkou výše uvedených účtů 222 a 223) se převedou na účet 492 – Konečný účet rozvážný.

   • nevýdělečné organizace:

   • zůstatky nákladových účtů třídy 5xx a výnosových účtů třídy 6xx se převedou na speciální účet 963 – Účet výsledku hospodaření,

   • zůstatky všech rozvahových účtů v účtové třídě 1xx, 2xx, 3xx a 9xx se převedou na speciální účet 962 – Konečný účet rozvážný,

   • zůstatek účtu 963 se převede na účet 962 – Konečný účet rozvážný.

   • podnikatelé:

   • zůstatky všech nákladových účtů třídy 5xx a výnosových účtů třídy 6xx se převedou na speciální účet 710 – Účet zisku a ztráty,

   • zůstatky všech rozvahových účtů v účtové třídě 1xx, 2xx, 3xx a 4xx se převedou na speciální účet 702 – Konečný účet rozvážný,

   • zůstatek účtu 710 se převede na účet 702 – Konečný účet rozvážný.

Výsledkem výše popsaných kroků v rozpočtové sféře, v nevýdělečné organizaci a u podnikatelů je stav, kdy žádný účet účtového rozvrhu účetní jednotky nevykazuje žádný stav, respektive nulu.

 1. Ad B)

Sestavení účetní závěrky

Rozhodující částí účetní závěrky je na prvním místě rozvaha (bilance), která zachycuje stav majetku – aktiv a jeho zdrojů – pasiv. Druhou částí účetní závěrky je výkaz zisku a ztráty, který je spojován s výkazem o plnění rozpočtu u ÚSC. Třetí částí účetní závěrky je příloha, která vymezuje její obsah odkazem na informace obsažené v zákoně o účetnictví § 18 odst. 1 písm. c).

Rozvaha

Obsah účetní závěrky je přesně vymezen vyhláškou 410, tj. stanoví se obsah řádků a sloupců jednotlivých částí výkazů v návaznosti na účty hlavní knihy. Rozvaha dle § 4 vyhlášky 410 (Příloha č. 1) obsahuje informace o stavu majetku a závazků, o vlastních a cizích zdrojích tohoto majetku v brutto, korekci a netto údajích a celkový výsledek hospodaření.

Obecně a zjednodušeně struktura rozvahy pro ÚSC

Tabulka


AKTIVA (MAJETEK)  PASIVA (ZDROJE KRYTÍ)  
Složení majetku   Zdroje financování (krytí)   
A. Stálá aktiva  C. Vlastní kapitál  
Nahrávám...
Nahrávám...