dnes je 23.7.2024

Input:

Statut sociálního fondu obce (města)

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.0.6 Statut sociálního fondu obce (města)

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Článek 1
Účel fondu

Vzor
Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a členů zastupitelstva obce, uvolněných pro výkon funkce (dále jen „zaměstnance”).

Článek 2
Tvorba a rozpočet fondu
 1. Rozpočet fondu, který je nedílnou součástí rozpočtu obce, na příjmové stránce ho tvoří jednotlivé zdroje a ve výdajové části výdaje realizované v souladu s tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu na příslušné období.
 2. Celková výše objemu výdajové části rozpočtu fondu nesmí překročit výši objemu celkových zdrojů fondu.
 3. Návrh rozpočtu fondu na příslušný rok vypracovává personální a mzdové (finanční) oddělení obecního úřadu a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu obce. Změny a úpravy schváleného rozpočtu fondu schvaluje zastupitelstvo obce, případně rada obce, je-li k tomu zmocněna.
Článek 3
Zdroje fondu

Zdroje fondu tvoří:

 1. zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku,
 2. příděl ve výši X,XX % z rozpočtovaného objemu na platy/mzdy a náhrady platů/mezd a odměn zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném rozpočtovém roce,
 3. úroky z bankovního účtu fondu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu,
 4. ostatní příjmy, kterými jsou mj. peněžní dary, dotace nebo příspěvky.
Článek 4
Hospodaření s fondem a správa fondu
 1. Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu fondu v členění podle jednotlivých druhů příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby.
 2. Prostředky fondu lze použít výhradně na financování nákladů, resp. výdajů, které jsou vymezeny tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu.
 3. Správcem fondu a příkazcem finančních operací je kancelář tajemníka obecního úřadu (sekretariát starosty/místostarosty obce, popř. finanční oddělení obecního úřadu), která zabezpečuje evidenci všech příspěvků a akcí, které jsou financovány z fondu. Ekonomické (finanční) oddělení obecního úřadu odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu, provádění převodů finančních prostředků dle dispozic příkazce finančních operací a poskytuje informace o finančním plnění rozpočtu fondu radě obce a zastupitelstvu obce.
 4. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém roce jsou v rámci schválení závěrečného účtu obce zastupitelstvem obce převedeny do dalšího rozpočtového období a stávají se zdrojem fondu pro toto následující období.
 5. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitých odměn při životním jubileu a odchodu do starobního či plného invalidního důchodu, příspěvku k doplňkovému penzijnímu spoření, příspěvku na životní pojištění, příspěvku na dětské rekreace, nevratné sociální výpomoci a půjčky, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.
 6. Příspěvky na zdravotně preventivní program a rekondiční a rehabilitační služby, kulturní a sportovní činnost lze poskytnout formou poukázek.
 7. Plnění z fondu, s výjimkou příspěvku na stravování, může být poskytnuto zaměstnanci až po ukončení zkušební doby.
 8. Plnění z fondu, tedy příspěvek na sportovní činnost, na kulturu a kulturní činnost a příspěvek na rekreace a zájezdy lze poskytnout i rodinným příslušníkům zaměstnanců. Za rodinného příslušníka zaměstnance je považován manžel, manželka a nezaopatřené dítě zaměstnance.
 9. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.
Článek 5
Použití prostředků fondu

1. Stravování

Z fondu lze poskytovat příspěvek na stravování zaměstnancům.

Příspěvek na stravování je poskytnut zaměstnanci za předpokladu, že v pracovním dnu odpracuje alespoň 5 hodin a na tuto odpracovanou dobu neuplatňuje nárok na stravné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Výše příspěvku je od DD. MM. RRRR stanovena následovně:

Cena stravování celkem XX Kč

z toho příspěvek zaměstnavatele (z rozpočtu) XX,XX Kč (což činí XX,XX %),

příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu XX,XX Kč (což činí XX,XX %),

úhrada zaměstnance XX,XX Kč (což činí XX,XX %).

Příspěvek na stravování je poskytován jako peněžité plnění (alt. jako nepeněžní plnění v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu).

2. Odměny u příležitosti životních výročí

Při životním výročí 50., 55. a 60. roku věku zaměstnance a prvním odchodu do starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu lze poskytnout finanční odměnu do výše XXX Kč.

Návrh na poskytnutí finanční odměny v souvislosti s životním výročím nebo při prvním odchodu do starobního důchodu je předkládán ke schválení radě (zastupitelstvu) obce. Finanční odměna může být vyplacena buď v hotovosti, nebo spolu s platem (mzdou) v nejbližším výplatním termínu.

3. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění pro zastupitele a příspěvek na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče pro zaměstnance

Z fondu lze na základě písemné žádosti spolu s kopií uzavřené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (penzijním připojištění se státním příspěvkem) nebo životním pojištění poskytnout zaměstnanci měsíční příspěvek zaměstnavatele na toto spoření (připojištění, životní pojištění) až do výše XXX Kč. Příspěvek bude poskytnut za podmínky, že minimálně stejnou částku, jako je výše příspěvku zaměstnavatele, si hradí zaměstnanec ze svých vlastních prostředků.

4. Zdravotně preventivní program a rekondiční a rehabilitační služby

V rámci zdravotně preventivního programu mohou být poskytnuty poukázky na vitamínové preparáty a na rehabilitační služby.

5. Příspěvky na sportovní a kulturní akce

Příspěvek na úhradu jednotlivých a permanentních vstupenek na sportovní a kulturní akce, příspěvek na úhradu pronájmu tělovýchovných a sportovních zařízení a příspěvek na hromadnou dopravu na kulturní akce může být poskytnut v plné výši.

6. Sociální výpomoci

Z fondu lze poskytnout jednorázovou nevratnou sociální výpomoc (dále jen „sociální výpomoc”) zaměstnancům, popř. jejich nejbližším pozůstalým v závažných případech a při řešení složitých životních situací. Sociální výpomoc má charakter peněžního plnění a může v jednotlivých případech činit až XXXX Kč. O jejím poskytnutí rozhoduje rada (zastupitelstvo) obce.

7. Příspěvky na dovolenou

Z fondu lze poskytovat příspěvek na rekreace včetně zájezdů pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky, a to formou nepeněžního plnění (obec proplatí celý daňový doklad za rekreaci či zájezd zaměstnance po tom, co na jeho účet či do pokladny zaměstnanec složí rozdíl mezi celkem fakturovanou částkou a schváleným příspěvkem zaměstnavatele, z textu daňového dokladu musí být zřejmé, že se jedná o úhradu nákladů na rekreaci či zájezd jmenovitě uvedeného zaměstnance).

8. Ostatní výdaje

Z fondu se hradí běžné výdaje spojené s nákupem a zprostředkováním poukázek a s vedením a užíváním bankovního účtu fondu a případné další výdaje nutné k zabezpečení účelu fondu.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Nahrávám...
Nahrávám...