dnes je 13.7.2024

Input:

Statut Krizového fondu Libereckého kraje

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.3 Statut Krizového fondu Libereckého kraje

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Vzor
STATUT

KRIZOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE

Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje (dále jen „Krizový fond”) bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 3/22/ZK ze dne 27. ledna 2022 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Čl. 1
Účel Krizového fondu

1) Krizový fond je nástrojem rozpočtu kraje, jehož prostřednictvím je zabezpečována základní připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací a na odstraňování jejich následků. Dále slouží jako prostředek ke zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování jejich následků.

2) Krizový fond Libereckého kraje soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny:

a) na řešení krizových situací v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů

1. jako účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků,

2. jako náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci právnickou nebo fyzickou osobou při řešení krizových situací a odstraňování jejich následků,

b) na poskytnutí věcné nebo osobní pomoci vyžádané podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, velitelem zásahu při řešení mimořádné události (plánovaná pomoc na vyžádání),

c) jednotlivým složkám IZS, orgánům krizového řízení nebo právnickým nebo fyzickým osobám pracujícím ve prospěch integrovaného záchranného systému nebo orgánů krizového řízení, formou podpory přihlášených projektů na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami,

d) na poskytnutí příspěvku na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v jiných krajích České republiky nebo v zahraničí a na poskytnutí humanitární pomoci jiným krajům nebo zemím (oblastem) postiženým závažnou mimořádnou událostí nebo krizovou situací a

e) na poskytnutí příspěvku ostatním právnickým, příp. fyzickým osobám (např. humanitárním, záchranářským organizacím) poskytujícím pomoc v postižených oblastech.

Čl. 2
Finanční zdroje Krizového fondu

1) Finanční zdroje Krizového fondu tvoří:

a) zůstatek finančních prostředků Krizového fondu k 31. 12. předchozího roku,

b) příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje,

c) úroky z prostředků Krizového fondu uložených na bankovním účtu,

d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů),

e) zůstatky poskytnutých nevyčerpaných prostředků a

f) prostředky vymožené na původcích havárií (zákon č. 239/2000 Sb., § 24 odst. 2 písm. f).

2) Převody finančních prostředků z rozpočtu kraje v běžném roce jsou vymezeny výší finančních prostředků vyčleněných v kapitole 931 – Krizový fond odboru kancelář hejtmana, schválené zastupitelstvem na příslušné rozpočtové období.

3) Pro běžný rok jsou základní prostředky vložené do Krizového fondu tvořeny:

a) finančními prostředky podle odst. 2) ve výši 5 mil. Kč a

b) převodem nevyčerpaných finančních prostředků vložených do Krizového fondu.

Čl. 3
Výdaje Krizového fondu

1) Výdaje Krizového fondu tvoří:

a) výdaje na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, včetně výdajů na prostředky humanitární pomoci při krizových situacích,

b) výdaje na náhradu za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci právnickou nebo fyzickou osobou při řešení krizových situací a odstraňování jejich následků,

c) výdaje na poskytnutí věcné nebo osobní pomoci vyžádané velitelem zásahu při řešení mimořádné události (plánovaná pomoc na vyžádání), včetně výdajů za znalecké posudky potřebné k likvidaci následků mimořádné události,

d) výdaje na podporu projektů, které zvyšují akceschopnost integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení, nebo které akceschopnost pomáhají udržet, přihlášených složkami integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo právnickými nebo fyzickými osobami (firmami) pracujícími ve prospěch integrovaného záchranného systému nebo orgánů krizového řízení,

e) výdaje na poskytnutí příspěvku na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v jiných krajích České republiky nebo v zahraničí a na poskytnutí humanitární pomoci jiným krajům nebo zemím (oblastem) postiženým závažnou mimořádnou událostí nebo krizovou situací,

f) výdaje na poskytnutí příspěvku dobrovolným humanitárním (záchranářským) organizacím poskytujícím pomoc v postižených oblastech a

g) výdaje související s vedením účtu Krizového fondu.

2) Poskytnuté dotace a příspěvky z Krizového fondu kraje je možné u příjemců kumulovat s vlastními, případně i jinými finančními zdroji těchto příjemců.

Čl. 4
Rozpočet Krizového fondu

1) Finanční hospodaření Krizového fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem. Příjmovou část rozpočtu tvoří objem disponibilních finančních zdrojů Krizového fondu na běžné rozpočtové období. Výdajovou část rozpočtu tvoří objem výdajů na běžné rozpočtové období s výhledem na následující léta tak, aby mohly být kvantifikovány případné závazky Krizového fondu vyplývající ze zařazených akcí podle čl. 3 odst. 1 písm. d) do rozpočtu Krizového fondu v následujících rozpočtových obdobích.

2) Rozpočet Krizového fondu schvaluje zastupitelstvo kraje.

Čl.
Nahrávám...
Nahrávám...