dnes je 13.7.2024

Input:

Statut Fondu požární ochrany Libereckého kraje

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.2 Statut Fondu požární ochrany Libereckého kraje

Mgr. Adriana Kvítková

Vor ke stažení zde

Statut
Fondu požární ochrany Libereckého kraje

Vzor
Zřízení Fondu požární ochrany Libereckého kraje (dále jen „Fond požární ochrany”) bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 86/05/ZK ze dne 26. dubna 2005 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1
Účel Fondu požární ochrany

1) Fond požární ochrany je nástrojem rozpočtu kraje, jehož prostřednictvím je, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečováno zvyšování a udržování akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. Umožňuje zvyšování připravenosti obcí Libereckého kraje na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fond požární ochrany soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny:

 1. na investiční a neinvestiční akce stavebního charakteru související s požární ochranou,
 2. na investiční a neinvestiční akce v pořizování, reprodukci a opravách požární techniky a
 3. na zvyšování nebo udržování akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí.
Čl. 2
Finanční zdroje Fondu požární ochrany

Finanční zdroje Fondu požární ochrany tvoří:

 1. příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje,
 2. zůstatek finančních prostředků Fondu požární ochrany k 31. 12. předchozího roku,
 3. úroky z prostředků Fondu požární ochrany na bankovním účtu,
 4. jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů) a
 5. zůstatky poskytnutých (vrácených) nevyčerpaných prostředků.
Čl. 3
Výdaje Fondu požární ochrany

1) Výdaje Fondu požární ochrany tvoří:

 1. výdaje na akce stavebního charakteru související s požární ochranou
  1. investiční na stavbu nových nebo na přestavbu stávajících objektů a
  2. neinvestiční na opravy stávajících objektů,
 2. výdaje na pořizování a reprodukci požární techniky
  1. investiční, pokud se jedná o pořízení nové nebo o technické zhodnocení stávající požární techniky, a
  2. neinvestiční, pokud se jedná o opravy stávající požární techniky,
 3. výdaje na příspěvky na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí
  1. investiční, pokud se jedná o pořízení investičních prostředků, a
  2. neinvestiční, pokud se jedná o pořízení neinvestičních prostředků nebo materiálu, a
 4. výdaje související s vedením účtu Fondu požární ochrany.

2) Poskytnuté příspěvky z Fondu požární ochrany kraje je možné u příjemců kumulovat s vlastními, příp. i jinými finančními zdroji těchto příjemců účelově vázanými na problematiku požární ochrany.

Čl. 4
Rozpočet Fondu požární ochrany

1) Finanční hospodaření Fondu požární ochrany se řídí jeho schváleným rozpočtem. Příjmovou část rozpočtu tvoří objem disponibilních finančních zdrojů Fondu požární ochrany na běžné rozpočtové období. Výdajovou část rozpočtu tvoří objem výdajů na běžné rozpočtové období s výhledem na následující léta tak, aby mohly být kvantifikovány případné závazky Fondu požární ochrany vyplývající ze zařazených akcí podle čl. 3 odst. 1 do rozpočtu Fondu požární ochrany v následujících rozpočtových obdobích.

2) Rozpočet Fondu požární ochrany schvaluje zastupitelstvo kraje.

Čl. 5
Zásady hospodaření Fondu požární ochrany

1) Poskytnuté finanční prostředky z Fondu požární ochrany v průběhu rozpočtového období nesmí přesáhnout objem rozpočtovaných, resp. skutečně získaných finančních prostředků Fondem požární ochrany v daném běžném rozpočtovém období.

2) Finanční prostředky Fondu požární ochrany se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu. Čerpání finančních prostředků z Fondu požární ochrany je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu Fondu požární ochrany, a to na úhrady příslušných výdajů Fondu požární ochrany nebo převody finančních prostředků na účty příjemců finančních prostředků Fondu požární ochrany. Finanční prostředky Fondu požární ochrany jsou poskytovány na základě smluv mezi Libereckým krajem a obcemi.

3) Finanční prostředky z Fondu požární ochrany jsou poskytovány účelově, v souladu se schváleným věcným obsahem a rozpočtem Fondu požární ochrany, podléhají finančnímu vypořádání s Fondem požární ochrany po skončení akce, na kterou byly poskytnuty. Finanční vypořádání provádí resortní správce finančních prostředků Fondu požární ochrany (odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje), který zabezpečuje kontrolu věcné správnosti obsahu příspěvku příslušnému příjemci.

4) Nedočerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet Fondu požární ochrany. Za vrácení poskytnutých finančních prostředků z Fondu požární ochrany odpovídá resortní správce prostředků Fondu požární ochrany.

5) Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu požární ochrany v běžném rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího rozpočtového období a stávají se zdrojem rozpočtu Fondu požární ochrany pro následující rozpočtové období.

6) Na poskytnutí prostředků z Fondu požární ochrany není právní nárok.

7) Poskytnutím příspěvku se nezakládá ani nárok na poskytnutí dalšího příspěvku z tohoto fondu v případě, že akce nebo projekt bude pokračovat v dalších letech.

Čl. 6
Správa a nakládání s prostředky Fondu požární ochrany

1) Správcem Fondu požární ochrany je odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „Odbor kancelář hejtmana”). Ten zabezpečuje evidenci všech žádostí o finanční příspěvek, evidenci všech programů a podprogramů, projektů a akcí, které jsou financovány z Fondu požární ochrany, sestavuje rozpočtový výhled Fondu požární ochrany a eviduje všechny známé změny v plnění skutečných příjmů a výdajů.

2) Finanční správu a fungování Fondu požární ochrany, včetně správy informačního systému Fondu požární ochrany, zabezpečuje ekonomický odbor krajského úřadu Libereckého kraje, který odpovídá za řádné vedení účetní evidence Fondu požární ochrany, provádění převodů finančních prostředků dle dispozic příkazce finančních operací s prostředky Fondu požární ochrany a poskytuje informace o plnění rozpočtu Fondu požární ochrany.

3) Za věcnou a obsahovou stránku jednotlivých akcí a programů financovaných z Fondu požární ochrany a za dodržování statutu Fondu požární ochrany odpovídá správce akcí a programů (odst. 1 tohoto článku). Příkazcem finančních operací Fondu požární ochrany je odbor kancelář hejtmana.

Nahrávám...
Nahrávám...