dnes je 13.7.2024

Input:

Standard bytového domu a bytu - Příloha č.1-3 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.1 Standard bytového domu a bytu - Příloha č.1-3 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Příloha č. 1
Popis předmětu převodu

Vzor
a) Půdorysné schéma Bytu

b) Půdorysná schémata jednotlivých podlaží Bytového domu

c) Zákres Předzahrádky

d) Zákres Parkovacího stání

e) Zákres sklepní kóje

Příloha č. 2
Standard Bytového domu a Bytu

NÁSLEDUJE SOUBOR VYOBRAZENÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ BYTU

Příloha č. 3
PRAVIDLA ZMĚN STANDARDU

Standard Bytu znamená popis materiálového provedení Bytu, které je popsané ve Smlouvě o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky (dále jen „Smlouva”) a které tvoří Přílohu této Smlouvy a současně specifikaci půdorysného zobrazení Bytu, které tvoří taktéž přílohu této Smlouvy, podle kterých se Budoucí prodávající zavazuje Byt v Bytovém domě vystavět.

Změna Standardu znamená požadavek Budoucího kupujícího na změnu Standardu Bytu, uplatněný v souladu s postupy uvedenými v této Příloze.

Tato Příloha Smlouvy upravuje proces a realizaci úpravy Standardů Bytu, který Budoucí kupující od Budoucího prodávajícího kupuje na základě Smlouvy.

ZMĚNA STANDARDU

Má-li Budoucí kupující zájem o Změnu Standardu, kontaktuje: …….., tel……., e-mail……, která byla Budoucím prodávajícím pověřena jakožto kontaktní osoba k vyřizování požadavků na Změny Standardu. V případě změny kontaktní osoby je Budoucí prodávající povinen Budoucího kupujícího bezodkladně informovat.

Změna Standardu je možná dvěma způsoby:

podle Katalogu (jak je tento pojem definován níže); a

podle Projektové dokumentace (jak je tento pojem definován níže).

O požadavku na změnu Standardu bude s Budoucím kupujícím sepsán záznam obsahující specifikaci požadované Změny Standardu (dále jen „Záznam”). Záznam bude obsahovat určení, zda se jedná o Změnu Standardu podle Katalogu či o Změnu Standardu podle Projektové dokumentace. Záznam bude podepsán všemi zúčastněnými osobami.

Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od sepsání Záznamu je Budoucí kupující povinen uhradit Budoucímu Prodávajícímu poplatek specifikovaný u jednotlivých způsobů Změn Standardu včetně zákonné DPH, která bude k částce poplatku přičtena podle aktuálních právních předpisů. Budoucí prodávající se nebude zabývat požadavky na Změnu Standardu sepsanými v Záznamu před tím, než bude Poplatek, vč. příslušné částky DPH, uhrazen. Pokud nebude Poplatek uhrazen ve sjednané lhůtě, pak se bude mít za to, že nebylo o Změnu Standardu požádáno a Byt bude proveden ve Standardu Bytu, případně se zohledněním dříve již platně sjednaných a řádně uhrazených Změn Standardu. Poplatek je za jakýchkoli okolností nevratný. Budoucí kupující je povinen uhradit poplatek na bankovní účet Budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví Smlouvy.

ZMĚNA STANDARDU PODLE KATALOGU

Přehled typizovaných Změn Standardu a jejich specifikace (dále jen „Katalog”), které si může Budoucí kupující zvolit, jsou k dispozici na webových stránkách Budoucího prodávajícího…………………….. Poplatek za Změnu Standardu podle Katalogu je ve výši ……. Kč. Požadavky na Změnu Standardu podle Katalogu lze zadávat nejpozději do ……, k později podaným žádostem se nepřihlíží.

V

Nahrávám...
Nahrávám...